Föräldrar dömda för hot mot lärare

Lärare tillrättavisar elev

Har rätt att hålla ordning

Delar av en lärares uppdrag utgör myndighetsutövning. Det framgår av en ny hovrättsdom.

En lärare ingrep när en elev kastade saker omkring sig. Eleven ombads lämna klassrummet. När hon vägrade kontaktades biträdande rektor, dit eleven fick bege sig för samtal.

Elevens ena förälder reagerade starkt. Hon mejlade läraren, kallade agerandet för ”diktaturfasoner” och hotade med våld. Hovrätten över Skåne och Blekinge dömer nu föräldern för hot mot tjänsteman. Påföljden blir villkorlig dom, dagsböter. Hon ska dessutom betala skadestånd till läraren.

Hovrätten slår fast att lärare och rektor har befogenhet att upprätthålla ordning i klassrummet. Utvisning ur lokalen kan tillgripas. Det handlar då om myndighetsutövning i lagens mening. Den som hotar en lärare i syfte att påverka dennes agerande kan följaktligen dömas för hot mot tjänsteman.

Lärarförbundets ombudsman Jens Ranta kommenterar domen i Lärarnas tidning:

– Om domen står sig stärker den lärarkåren. Man kan inte ta till vilka metoder som helst mot kåren.

Aggressiva mejl från föräldrar har blivit en del av många lärares vardag, säger Jens Ranta. Det är inte första gången han hört talas om direkta hot. Domen kan därför få betydelse.

– Det finns många lärare som inte känner till att det, utöver betygssättning, finns andra delar i deras uppdrag som är myndighetsutövning. En sådan del, med sin grund i skollagen, är att upprätthålla studiero.

//JONAS FOGELQVIST