Visst är arbetsgivaren skyldig att genomföra psykosocial skyddsrond?

Min fråga handlar om psykosocial skyddsrond. På min arbetsplats är man inte så villig att genomföra en sådan utan hänvisar till att arbetsgivaren vartannat år centralt genomför en medarbetarenkät och att det räcker med den. Jag har däremot en annan åsikt. Den fysiska skyddsronden har genomförts men jag saknar den psykosociala. Visst är det så att arbetgivaren är skyldig enligt arbetsmiljölagen att genomföra både fysisk och psykosocial skyddsrond årligen?

SVAR: Det som arbetsgivaren är skyldig till är att regelbundet undersöka och åtgärda risker i arbetsmiljön, såväl fysiska som psykosociala. Detta står i Arbetsmiljölagen och preciseras ytterligare i föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1). På vilket sätt detta ska göras preciseras dock inte. I Arbetsmiljöförordningen finns följande uppmaning: "Vid varje arbetsställe bör regelbunden översyn ske genom skyddsrond" (§7). Det står inget om varken fysisk eller psykosocial. Att göra en psykosocial skyddsrond är jättebra, men det finns fler sätt att täcka in de psykosociala frågorna, t ex medarbetarenkät (som hos er), utvecklingssamtal eller arbetsplatsträffar med dialog kring arbetsmiljö och organisationsfrågor. Så, det kan räcka med den medarbetarenkät ni gör, men det beror ju på vilka frågor som ställs i enkäten, och vad ni gör med resultatet. Mest optimalt är om alla anställda i grupper får diskutera igenom enkätresultatet och vara delaktiga i förbättringsåtgärder. Visar enkäten brister inom t ex stress, engagemang, kränkningar el dyl, så är det mycket viktigt att följa upp detta. Och det görs på olika sätt, beroende på resultatet. T ex kan man göra en fördjupad studie om stress eller gå direkt på stresshantering. Vid signaler på kränkande särbehandling kan ett externt bollplank behövas (t ex företagshälsovården) för att komma vidare. Vid bristande engagemang och delaktighet kan man behöva skruva på motivationsfaktorerna, öka informationen, koppla befogenheter till ansvar osv.