Gäller vår policy även i Japan?

Gäller vårt företags arbetsmiljöpolicy även vår nyöppnade fabrik i Japan?

SVAR: Nej, inte nödvändigtvis. En arbetsmiljöpolicy kan se ut olika för ett och samma företags enheter i olika länder. Den kan också vara exakt densamma, om den är tillräckligt öppet formulerad. Till exempel kan ett storföretag med verksamhet i både Europa och Sydamerika ha delvis lika, delvis olika innehåll. Detta beror på att traditionerna är annorlunda t ex för fackligt arbete (organisering efter företag snarare än yrke) och företagshälsovård (den anställdes hela familj får service) är olika. Det här kan gälla på fler områden är arbetsmiljö. Institutet mot mutor framhåller att för företag "som bedriver verksamhet utomlands på olika marknader kan det vara svårt att tillämpa exakt samma regler inom hela företaget. Policyn kan då innehålla gemensamma regler och kompletteras med regler för respektive marknad. Det vill säga att policyn kompletteras med lokalt gällande policies som är anpassade till lokal lag". Något liknande kan gälla för en policy för arbetsmiljön: en kärna av centrala värderingar som kan vidgas och preciseras i linje med, i det här fallet, olika nationers och arbetskulturers särdrag. De centrala värderingarna är det naturligtvis företagsledningens sak att lägga fast och formulera, samt att formulera om, om så skulle krävas vid en företagsutvidgning. Det senare kan vara en sak för lokala överväganden. Om ingenting i er arbetsmiljöpolicy kolliderar med japanska traditioner eller förutsättningar är det naturligtvis en poäng att den är densamma i de båda länderna, eftersom den då också blir ett dokument som stöder människors likabehandling oavsett ursprung. Annars inte, något som kan kasta en skugga över företaget. Översättning av en policy till ett annat språk än det ursprungliga är vidare en knepig sak. Den bör göras av professionella översättare, som kommer överens om en version, som sedan, för kontrollens skull, ska översättas tillbaka till ursprungsspråket av andra. Det är enda sättet att något så när överbrygga de många semantiska fällor som lurar vid översättning mellan kulturellt avsevärt skilda språk.