Jag hindras som skyddsombud

Jag är huvudskyddsombud på ett företag med över hundra anställda. Engagemanget från övriga skyddsombud är lågt så jag drar det mesta av detta själv.
Dels är detta någon inbyggd tradition på företaget, dels gör skiftgången sitt till.
Efter att ha kommit i konflikt med en arbetsledare i just ämnet arbetsmiljö blev jag efter vissa omorganisationer förflyttad till 4-skift och en  annan maskin.
Jag är nu i princip helt isolerad från arbetsmiljöarbetet och upplever detta som ett rent straff eller hämnd från företaget.
Jag blev före själva omplaceringen även kallad till ett möte med berörd chef och personalchefen där jag blev konfronterad med en påhittad lista över brister i mitt dåvarande jobb.
Vidare kan nämnas att jag var, och är, en av de mest kunniga och kompetenta i mitt gamla jobb och mer eller mindre motsatsen i det arbete jag blev tilldelad.
Så nu har jag jobbat omkring tre månader på 4-skift, känner mig helt isolerad från mina förtroendeuppdrag (är även vice ordförande i klubben, förhandlingsledamot mm), har mått psykiskt dåligt av detta senaste tiden och är nu sjukskriven för stressymptom.
Händelseförloppet är i denna skrift ganska komprimerat men min fråga till er är: hur ska jag gå vidare?
Jag anser att företaget på ett klart och tydligt sätt aktivt hindrar mig ifrån att genomföra mina uppdrag.
Undanhåller mig den informationen jag har rätt till och att kunna ha kontakt med övriga skyddsombud/chefer mm.

SVAR: ”Skyddsombud får inte hindras att fullgöra sina uppgifter”. Så inleds arbetsmiljölagens 6 kap 10 § och det som hänt dig verkar vara ett tydligt brott mot den. Läs hela på www.av.se Lag och rätt. Där sägs också att skyddsombud inte får ges försämrade arbetsförhållanden eller anställningsvillkor med anledning av sitt uppdrag. Paragraf 11 handlar om vad arbetsgivaren krävs på om han inte följer tionde paragrafen. Det kan vara besvärligt att leda i bevis att det är på grund av ditt uppdrag som huvudskyddsombud som du fått andra arbetsuppgifter. Du bör ta kontakt med facket centralt och diskutera frågan om de tror på att driva din sak till Arbetsdomstolen. Om de ser det som möjligt kan arbetsgivaren, inför ett sådant hot - som då ska formuleras från centralt håll – hitta en ny lösning för dig. Vad du själv kan göra är att skriftligen begära hos arbetsgivaren att han ordnar det så att du kan sköta hsko-uppdraget på ett tillfredsställande sätt, bland annat har du ”rätt till den ledighet som fordras för uppdraget” (arbetsmiljölagen 6 kap 5 §). Begär skriftligt svar, det accentuerar det allvarliga och kan vara viktigt i det fortsatta förloppet. Till frågan om hur du ska hantera din stress har jag inga bra svar utom de vanliga: avlasta dig efter förmåga med motion och umgänge, sök stöd för din sak hos ert regionala skyddsombud, kontakta gärna också Arbetsmiljöverket, vars inspektörer och jurister kan vara betjänta av att veta hur det ligger till hos er. Om arbetsmiljölagen överträtts är det inte bara en fråga för de närmast inblandade, det är en samhällsfråga.