ÄR LÅG LÖN TRAKASSERI AV SKYDDSOMBUD?

Var går gränsen för trakasserier av skyddsombud? Kan dålig löneutveckling, omplacering till annat arbete eller det faktum att man inte fått en utlyst tjänst, man tycker sig passa för vara exempel på detta?

SVAR: Skyddsombud får inte trakasseras. Deras rättigheter regleras bl a i 6 kap. 10 § arbetsmiljölagen (AML). Av paragrafens första stycke framgår det att ett skyddsombud inte får hindras att utföra sitt uppdrag och av paragrafens tredje stycke att den som tar uppdraget inte ska få sämre arbetsförhållanden: ”(…) ej med anledning av sitt uppdrag ges försämrade arbetsförhållanden eller anställningsvillkor. När uppdraget upphör skall arbetstagaren vara tillförsäkrad arbetsförhållanden och anställningsvillkor, vilka överensstämmer med eller är likvärdiga med dem som skulle rått om han ej hade haft uppdraget.” Bestämmelsen innebär att skyddsombudet är skyddat mot exempelvis försämrade arbetsförhållanden genom omplacering på grund av uppdraget och även skyddas mot löneförsämringar. Ett skyddsombud som t ex skulle bli omplacerat till ett sämre betalt arbete för att få mer ledighet för att vara skyddsombud är skyddad mot sämre löneförmåner. Skyddet gäller även kommande löneförhöjningar. AD 1981 nr 147 gällde om ett huvudskyddsombud som omplacerats från nattskiftsarbete till dagtidsarbete hade rätt till samma löneförhöjning som de tidigare arbetskamraterna på nattskiftet fått. Arbetsdomstolen fann att så var fallet och konstaterade att reglerna för att vara effektiva i sitt skydd inte bara garanterade rätten att behålla sin lön, utan också ger rätt att följa med i den allmänna löneutvecklingen. Efterskyddet innebär ett skydd mot försämrade anställningsvillkor och arbetsförhållanden när uppdraget upphört. Skyddsombudet ska aldrig hamna i ett sämre läge jämfört med arbetskamrater som inte åtog sig uppdraget. Att ha varit skyddsombud ska meritmässigt vara fullt jämförbart med ordinarie arbete vid exempelvis befordran eller utlysning av nya tjänster. Bestämmelsen är enligt 6 kap. 11 § AML skadeståndssanktionerad på så vis att den arbetsgivare som bryter mot den ska ersätta skyddsombudet för såväl uppkommen ekonomisk skada, t ex utebliven löneförhöjning, som sk ideellt skadestånd. För att skadestånd ska kunna utgå ska det finnas samband mellan skyddsombudets uppdrag och försämringen. Ett skyddsombud är t ex inte genom sin ställning skyddad från försämringar som beror på organisatoriska förändringar. När skyddsombudet är utsedd av en facklig organisation kompletteras skyddet av de regler som finns i förtroendemannalagen.