Lagkrav på sexuell trakassering, etnisk trakassering och funktionshinder?

Vad jag förstår finns lagkrav på att man har en policy vad gäller sexuell trakassering, etnisk trakassering och funktionshinder, eller har jag fel?

SVAR: Du har rätt, det finns lagkrav i form av Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) som trädde i kraft den 1 januari 2009. I lagen gäller förbud mot diskriminering inom princip alla samhällsområden och för diskrimineringsgrunderna som är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder (här omfattas förbudet endast utbildningsverksamhet och arbetsliv). Det är diskrimineringsombudsmannen (DO) som har tillsyn över att lagen följs. För mer information www.do.se På DO:s hemsida går det att hitta information om man som arbetsgivare vill intensifiera sitt arbete med mångfaldsfrågor och hur man som privatperson och/eller anställd kan gå till väga för att med mer slagkraftiga argument hävda vikten av detta. Företaget e.on visar på sin hemsida hur de arbetar med sin mångfaldspolicy