KOMPETENSER SKA KARTLÄGGAS

EU Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att kartlägga den svenska yrkesklassificeringen. Man ska bedöma om innebörden av svenska yrkesbenämningar överensstämmer med de som beslutats på EU-nivå. Europeiska kommissionen har antagit en klassificering av kompetenser, kvalifikationer och yrken (ESCO). Syftet är att främja den fria rörligheten av arbetstagare. Arbetsgivare ska veta vilka kompetenser som en viss yrkesbenämning medför.