5. Använd AML och föreskrifterna

AVSNITT 5: SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE (SAM)

Varje arbetsgivare är skyldig att systematiskt planera, genomföra och kontrollera verksamheten så att den uppfyller kraven på en god arbetsmiljö. Reglerna om SAM finns både i arbetsmiljölagen (3 kap 2a§) och i föreskrifter (ASF 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete).

Skyddsombudsskola-100825ny2

Skyddsombuden har många viktiga uppgifter i detta arbete. Enligt 6 kap 4§ i arbetsmiljölagen ska skyddsombudet:

• bevaka att arbetsgivaren genomför ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
• delta vid upprättandet av handlingsplaner

Syftet med föreskriften är att underlätta för arbetsgivare och inhyrare att förebygga arbetsskador och se till att arbetsmiljön blir tillfredsställande. Både skyddsombud, elevskyddsombud och arbetstagare skall medverka (se AFS 2001:1 4§).

Arbetsmiljöpolicy och rutiner
Arbetsgivaren skall ha en policy som talar om hur arbetsmiljön bör vara på arbetsplatsen. Det skall också finnas rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet skall gå till.

Fördelning av arbetsuppgifter (se 6 och 7§§ i AFS 2003:4). Högsta chefen, t ex en VD, har oftast huvudansvaret för arbetsmiljön. VD:n kan naturligtvis inte kontrollera allt arbetsmiljöarbete på en större arbetsplats. Därför måste denne fördela olika arbetsmiljöuppgifter till underordnade chefer. Detta kallas ibland för delegering.
Enligt reglerna i SAM ska dessa chefer:

  1. Vara tillräckligt många. Är de för få är det svårt för dem att kontrollera arbetsmiljön.
  2. Ha de befogenheter som behövs (rätt att fatta beslut och att vidta åtgärder).
  3. Ha de resurser som krävs (ekonomiska medel, tillgång till personal, utrustning, lokaler, tid och kunskaper).
  4. Ha tillräckliga kunskaper (om regler som har betydelse för arbetsmiljön, fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall, åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall samt arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö).
  5. Här kan ett skyddsombud komma med synpunkter på förbättringar om cheferna inte lever upp till dessa krav. Finns skyddskommitté eller samverkansorgan kan ni ta upp frågan där.

Undersöka risker
Arbetsgivaren är skyldig att regelbundet undersöka vilka risker som finns i arbetet. Några sätt att ta reda på risker kan vara genom dagliga undersökningar, skyddsronder, arbetsmiljöronder, yrkeshygieniska mätningar, medicinska kontroller, enkäter, intervjuer, medarbetarsamtal. Stor korttidsfrånvaro, vantrivsel och relationsproblem kan vara varningssignaler. Arbetsgivaren bör också vara uppmärksam på effekterna av övertid och hög arbetsbelastning. Arbetsskador och tillbud skall också sammanställas. När ändringar i verksamheten planeras skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas (konsekvensanalys)

Åtgärda
När arbetsgivaren tillsammans med skyddsombud, arbetstagare och i vissa fall med hjälp av företagshälsovården har tagit reda på vilka risker som finns, skall dessa åtgärdas. En riskbedömning görs. En prioritering av åtgärder måste göras. Den skall utgå från hur allvarliga riskerna är. De åtgärder som inte kan vidtas omedelbart skall skrivas ner i en handlingsplan.

Handlingsplan
Handlingsplanen skall vara skriftlig. I den skall det stå:

¤ Vilka risker som finns, hur allvarliga de är
¤ När åtgärderna skall ha genomförts
¤ Vem som skall se till att de genomförs

Genomförda åtgärder skall kontrolleras, helst omedelbart. Skyddsombudet skall vara med då handlingsplanen upprättas.

Uppföljning
Det systematiska arbetsmiljöarbete skall följas upp varje år. En uppföljning kan t ex innebära att arbetsgivaren frågar ett skyddsombud hur denne uppfattar att fördelningen av arbetsmiljöuppgifter fungerar.

Dokumentation
Följande moment skall dokumenteras: riskbedömning, sammanställningar av arbetsskador, tillbud, handlingsplan, arbetsmiljöpolicy, rutiner för uppgiftsfördelning, uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, skriftliga instruktioner för allvarliga risker.

Nyheter i AFS 2001:1
Ordet skyddsombud har åter införts i föreskriften. Tidigare har de kallats för arbetstagarnas representanter i arbetsmiljöfrågor. Även ordet elevskyddsombud har införts. Det ser jag som en uppskattning från Arbetsmiljöverket.

Föreskriften gäller numera även inhyrd arbetskraft. Vissa begräsningar gäller för arbetsgivaren som har under 10 arbetstagare. Krav på ”arbetsmiljöhandläggare” har införts. Skriftliga instruktioner skall finnas för särskilt farliga arbeten. Kravet på företagshälsovård har förtydligats.