Det ska finnas ett skyddsombud på arbetsplatsen

Det ska finnas ett skyddsombud (kan också kallas arbetsmiljöombud) på alla arbetsplatser som har fler än fem anställda. Utser man flera skyddsombud ska det finnas ett huvudskyddsombud som samordnar verksamheten.

Skyddskommitté

Skyddskommitté ska finnas på arbetsplatser där mer än 50 personer jobbar regelbundet och ska bestå av arbetsgivarrepresentanter, fackliga företrädare och minst ett skyddsombud.

Regionala skyddsombud

Regionala skyddsombud fungerar som en extern resurs för att stödja arbetsmiljöarbetet på platser där det inte finns skyddskommittéer, men där det arbetar minst en medlem från det fackförbund som utser det regionala skyddsombudet.

Skyddsombudet och facket

Det vanliga är att skyddsombuden utses genom facket, men ombudet har till uppgift att företräda alla arbetstagare inom sitt skyddsområde, oavsett om de är fackligt organiserade eller inte. Kommer olika fackliga organisationer överens om det kan ett skyddsombud från ett fack också företräda anställda som är medlemmar i andra fack. Om facklig organisation saknas kan skyddsombud utses av personalen.

Registrering som skyddsombud

När du blir vald är ett första viktigt steg att du registreras som skyddsombud hos fack och arbetsgivare. Facken för register över sina skyddsombud. Tidigare har skyddsombud även anmälts till Arbetsmiljöverkets sk skyddsombudsregister. Men det gäller inte längre, eftersom registret ska avvecklas. Som skyddsombud har du nämligen ett starkt rättsligt skydd och flera befogenheter.

Rättigheter som skyddsombud

Med stöd i arbetsmiljölagen har du t ex rätt att:
– delta i planering som berör arbetsmiljön, exempelvis ombyggnader, ändring av produktionen.
– medverka vid rehabilitering,
– vara stöd till kollegor,
– se till att det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete och
– slå larm när du upptäcker brister i arbetsmiljön.

När en enskild arbetstagare tycker att det finns en brist i arbetsmiljön ska hon eller han först vända sig till sin närmaste arbetsledare. Om arbetsledaren inte gör någonting för att rätta till felet ska du som skyddsombud kopplas in.

Om du inte är nöjd med svaret på din begäran, eller om det inte kommer något svar alls, kan du vända dig till Arbetsmiljöverket.

Som skyddsombud har du dessutom rätt till att:
– kräva beslut i arbetsmiljöfrågor
– överklaga Arbetsmiljöverkets beslut
– få betald utbildning
– stoppa ett arbete.

Den som hindrar ett skyddsombud kan tvingas betala skadestånd. Som fackligt förtroendevald är du dessutom skyddad av förtroendemannalagen.

Elevskyddsombud/Studerandeskyddsombud

Elever i grundskolans årskurs 7–9, specialskolans årskurs 7–10 och gymnasieskolan kan utse elevskyddsombud.

Vuxna som studerar på högre nivå än gymnasieskolan, till exempel på universitet eller högskola kan välja studerandeskyddsombud. De har en starkare roll än elevskyddsombuden. De har rätt att vända sig till Arbetsmiljöverket och ska ingå i skyddskommittén.

Elevskyddsombud och studerandeskyddsombud har inte som de anställdas skyddsombud rätt att stoppa arbetet.

Utomstående arbetskraft

Ett skyddsombud har tidigare endast kunnat agera i förhållande till arbetskraften hos den egna arbetsgivaren. Numera kan skyddsombuden även agera till förmån för utomstående arbetskraft, t ex från bemanningsföretag, som utför arbete åt skyddsombudets arbetsgivare.

Ansvar

Som skyddsombud är du aldrig juridiskt ansvarig för brister i arbetsmiljön – det ligger på arbetsgivaren. Din uppgift är att vaka över att arbetsgivaren följer lagen.

Använd lagen och föreskrifterna!