Policy för hantering av personuppgifter
Allmänt
Tidningen Du&jobbet ägs och ges ut av företaget Metodicum som också har en omfattande kurs- och konferensverksamhet inom arbetsmiljöområdet. Metodicum respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Våra principer är tydliga: Vi har en öppenhet kring vilka data vi samlar in och varför, och vi skyddar dina uppgifter noga.
I denna policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte vi gör det, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina uppgifter, samt hur du kan kontakta oss. Denna policy gäller när du använder webbsidor och andra digitala tjänster som Metodicum administrerar. Metodicum är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att vår behandling sker enligt gällande lagstiftning.
Personuppgifter vi samlar in
Metodicum inhämtar i första hand personuppgifter direkt från dig som kund. Exempelvis handlar det om ditt namn och kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer, e-postadress eller fysisk adress. Företaget kan komma att uppdatera dina uppgifter från offentliga register om det är behövs för att upprätthålla god registervård.
Metodicum behandlar personuppgifter i huvudsak för följande ändamål samt eventuellt för andra ändamål som i så fall anges vid insamlingstidpunkten:

  1. För att möjliggöra beställningar av tjänster via någon av de plattformar som erbjuds av företaget.
  2. Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt, exempelvis nyhetsbrev.
  3. Uppgifter om beställning av tjänst lagras och samt ligger till grund för erbjudanden, rabatter samt marknadsföring.
  4. För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar;
  5. Personuppgifter används även för att kunna utveckla riktade erbjudanden, tjänster och våra webbplatser.
  6. För att skicka dig nyheter, information och marknadsföring via SMS, e-post eller andra digitala kontaktvägar såsom sociala medier.

Om cookies
När du använder vår webbplats kan det hända att personuppgifter samlas in via cookies. Detta baseras på ett separat samtycke på hemsidan. Då lagras informationen kring IT-användning och vilka internetsidor som besöks. Vid besök på våra webbplatser kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare.
I och med att du lämnar uppgifter till Metodicum ger du din tillåtelse till att vi registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst du använt eller köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för dessa ändamål.
Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Företaget kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss.
Viss information kan behållas längre då det krävs på grund av andra lagkrav, exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.
Dina rättigheter och val
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Företaget kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga.
Under utveckling
Arbetet med att utveckla våra rutiner för att på bästa sätt skydda dina personuppgifter pågår.
Så här kontaktar du oss:
Om du har frågor kring vår personuppgiftshantering är du välkommen att kontakta oss på:
Metodicum
Gärdesvägen 10
693 32 Degerfors
Mejl: Info@metodicum.se
Tel: 0586-421 00
Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen, som är den myndighet som arbetar med frågor kring personuppgifter.
Policy för sociala medier
Du&jobbet finns på sociala medier för att vi vill erbjuda mötesplatser för alla som är intresserade av arbetsmiljö och arbetsliv. Här kan du ta del av nyheter och tips samt förmedla dina tankar och funderingar inom arbetsmiljöområdet.
Vi eftersträvar en konstruktiv dialog mellan alla som interagerar med oss på våra sociala medier. Därför förbehåller vi oss rätten att radera innehåll som vi bedömer är kränkande, hotfullt, stötande eller angriper folkgrupper eller enskilda individer.
Detsamma gäller inlägg som marknadsför andra verksamheter eller bryter mot personuppgiftslagen. Svordomar eller könsord accepteras inte.
Om någon vid upprepade tillfällen bryter mot denna policy kan denne stängas av från sidan samt få sina inlägg raderade.
Har du frågor eller vill anmäla något? Kontakta oss gärna på redaktionen@duochjobbet.se