Dödsolyckorna minskar i hela Norden – utom i Sverige

GRANSKNING Relativt sett dör fler på jobbet i våra nordiska grannländer, har både arbetsmarknadsministern Eva Nordmark och hennes företrädare Ylva Johansson hävdat. Du&jobbet kan visa att det inte stämmer.

Under 2017 och 2018 dog 55 respektive 58 personer på svenska arbetsplatser, vilket bröt den nedåtgående trend i dödsolyckor som Sverige tidigare haft. Hittills i år är vi uppe i runt 40 olyckor med dödlig utgång och inget tyder på att slutsiffran för året kommer att bli lägre än 2018.

Ökningen av olyckor har inte gått obemärkt förbi. Både arbetsmarknadsministern Eva Nordmark (S) och hennes företrädare Ylva Johansson (S) menar att trenden är oroande och oacceptabel. Samtidigt har båda ministrarna hävdat att Sverige fortfarande har färre dödsfall än våra nordiska grannländer om man räknar med hur många personer som arbetar i respektive land.

Eva Nordmark skriver i ett mejl till Du&jobbet så här: ”… jämfört med våra nordiska grannländer har vi färre andel dödsolyckor i arbetslivet.” Ylva Johansson uttryckte sig på ett liknande sätt när hon var arbetsmarknadsminister.

För några månader sedan sa hon till TT, att Sverige, trots ökningen av dödsolyckor de senaste åren, står sig bra internationellt och ligger bättre till än Danmark, Norge och Finland gällande dödsolyckor i arbetet.

Du&jobbets genomgång visar att de båda ministrarnas uttalande inte stämmer. Tittar man på antalet dödsolyckor per 100 000 sysselsatta personer under 2018 så ligger Finland tydligt lägst, en bra bit lägre än övriga nordiska länder.

Uppgifterna för Norge, Sverige och Danmark är relativt likvärdiga (se faktaruta). Skillnaderna – frånsett Finland – är dock små och ska inte övertolkas. Men man kan i vilket fall slå fast är att det är uppenbart att Sverige inte längre är bäst i Norden och 2018 ligger vi till och med sämst till.

Du&jobbet har redovisat slutsatserna i denna granskning för Eva Nordmarks medarbetare. De konstaterar, efter vissa efterforskningar, att ministerns uttalanden bygger på statistik från EU-organet Eurostat som har viss eftersläpning.

Än så länge har inte Eurostat redovisat siffror över dödsolyckor på arbetet för 2018. Den stora skillnaden är dock att Du&jobbet räknat in alla som har dött på jobbet, inklusive egenföretagare. I Eurostats statistik syns bara dödsfall bland anställda.

Du&jobbet kan konstatera att Sverige under senare år har haft en relativt hög andel dödsfall bland egna företagare, vilket innebär att EU-statistiken tenderar att skönmåla den svenska situationen.

Även när det gäller den trendmässiga utvecklingen så ser det illa ut för Sverige. Någon ökning av dödsolyckor i arbetslivet, likt den vi haft i Sverige under de senaste två– tre åren, syns inte hos någon av våra nordiska grannar. I Finland syns en tydlig nedgång, medan antalet dödsfall är relativt oförändrat i Norge och Danmark (se graf nedan).

Grafik: Monika Fenchel. Antalet dödsolyckor per 100 000 sysselsatta i respektive land finns i faktarutan längst ner på sidan.

Håkan Olsson, ställföreträdande generaldirektör på Arbetsmiljöverket, menar att ökningen av dödsolyckor i Sverige sannolikt är kopplad till konjunkturen.

– Vi är inne i en högkonjunktur, det innebär väldigt många arbetade timmar, högt tryck på arbetsplatserna och korta leveranstider.

Samtidigt är den ekonomiska situationen i våra grannländer relativt lik den i Sverige. Men dödsolyckorna har alltså inte ökat där. Håkan Olsson vill inte spekulera i varför Sverige skiljer ut sig. Men han menar att det nu behövs ett större samarbete mellan fack, arbetsgivarorganisationer och Arbetsmiljöverket för att se vilket förebyggande arbete som sker och var det finns vita fläckar, arbetsmoment där man måste sätta in mer riktade insatser.

Du&jobbet har varit i kontakt med arbetsmiljökunniga i våra grannländer. Ingen kan dock slå fast några enkla förklaringar till varför dödsolyckorna inte ökat på samma sätt som i Sverige.

Det framkommer dock några tänkbara delförklaringar. I Danmark har man under senare år haft stora arbetsmiljösatsningar i två olycksdrabbade branscher, jordbruk och vägtransporter. Även om dessa inte utvärderats kan det ha haft påverkan.

Och i Norge har det under senare år bedrivits ett stort säkerhetsarbete mellan myndigheter, fack och arbetsgivare inom byggbranschen. Mikael Hansson, vd på det svenska arbetssäkerhetsbolaget Skydda i Sverige, har noterat det norska arbetsmiljöarbetet.

 – Norge hade länge ungefär samma utveckling som Sverige, men efter att dödsolyckorna sköt i höjden 2014 gjorde företag och myndigheter gemensam sak. Frågan sattes högt upp på agendan och effekten blev omedelbar. I Norge har arbetet med säkerheten till och med fått sådan sprängkraft att den företagsledning som i dag negligerar frågan riskerar gå miste om viktiga kontrakt. Där är vi ännu inte i Sverige, säger Mikael Hansson.

På finska Olycksfallsförsäkringscentralen konstaterar man att dödsolyckorna i princip halverats sedan 2009, utan att ge sig in på förklaringar.

Ökningen av omkomna på svenska arbetsplatser har lett till att regeringen har gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att utreda var och hur dödsolyckorna under 2018 och första halvåret 2019 har skett.

En skillnad mot tidigare är att myndigheten denna gång även ska komma med förslag till landets arbetsgivare för att minska olyckorna. Tidigare har man bara utrett vad olyckorna har berott på.

Under våren samlade dåvarande arbetsmarknadsministern Ylva Johansson också de stora aktörerna på arbetsmarknaden, fack, arbetsgivare, branschorganisationer och myndigheter, för att diskutera dödsolyckorna.

– Ingen ska dö på jobbet och det är en viktig prioritering för hela regeringen att arbeta för att minska antalet allvarliga arbetsplatsolyckor, skriver Eva Nordmark i ett mejl till Du&jobbet.

//OSCAR MAGNUSSON

FAKTA/Dödsolyckor land för land. 
Antal som förolyckades på jobbet per 100 000 sysselsatta 2018:
Finland: 0,74 döda (2 553 000 sysselsatta)
Norge: 1,05 (2 663 000 sysselsatta)
Danmark: 1,12 (2 767 300 sysselsatta)
Sverige: 1,14 (5 099 000 sysselsatta)

Fotnot: Uppgifterna för Danmark gäller enbart anställda med lön. Egna företagare som inte tar ut lön är inte inräknade, vilket innebär att antalet sysselsatta ska vara aningen högre. Det innebär då att antalet döda per 100 000 egentligen är något lägre.