Var fjärde hotad journalist censurerar sig

Var fjärde hotad journalist censurerar sig

Trakasserier, | hot och påtryckningar mot journalister ökar, enligt en ny undersökning från Journalistförbundet.

Fyra av tio journalister som svarat på förbundets enkät säger att de hotats någon gång under de senaste fem åren. Det är en ökning jämfört med en liknande undersökning 2013.

Var fjärde säger att det låtit bli att skriva om ämnen på grund av detta.

? Närvaron av en ökad självcensur är uppenbar. Här har såväl mediebranschen som polismyndigheterna ett ansvar att arbeta aktivt för att förebygga påtryckningar mot journalister och skydda dem som utsätts för hot, kommenterar Jonas Nordling, Journalistförbundets ordförande.

Det är ovanligt att hoten och trakasserierna polisanmäls. Och de fall som anmäls leder sällan till några åtgärder. Av de 112 polisanmälda händelserna lade polisen ner förundersökningen i mer än hälften av fallen.

Svarsfrekvensen på 2014 års enkät om hot mot journalister är knappt 15 procent. Därför är det svårt att dra några långtgående slutsatser om resultatet, betonar Journalistförbundet.

  • Brottsförebyggande rådet (Brå) har ett uppdrag från regeringen att analysera hot, våld och trakasserier mot personer med uppdrag av särskild betydelse för det demokratiska samhället. Dit hör förutom politiker även journalister och personal inom rättsväsendet och myndigheter.