Valextra: Så vill partierna göra om LAS

Är lagen om anställningsskydd, LAS, för stelbent och står i vägen för nya jobb? Eller är den ett redskap för arbetsgivare som vill undvika tillsvidareanställningar? Inför valet har Du&jobbet frågat alla riksdagspartier vad de vill göra med LAS.

Tonläget kring LAS har varit högt under senare år. Det skapar en stel arbetsmarknad som hämmar Sveriges konkurrenskraft, menar bland annat Svensk Näringsliv.

Bland många fackförbund anser man snarare att lagen ger för stora möjligheter till godtycke från arbetsgivarnas sida. Tveklöst kommer frågan att fortsätta att vara en av de hetaste arbetsmarknadsfrågorna även de kommande åren.

Med den bakgrunden har vi bett riksdagspartierna att svara på hur och om de vill förändra i denna lag. Fem av partierna vill mjuka upp i lagen, medan två vill skärpa nuvarande lagstiftning.

Frågan vi ställde löd så här:

Anser ni att det behövs några förändringar i lagen om anställningsskydd. I så fall vilka?

Centerpartiet:
Ja, lagen om anställningsskydd har inte hängt med i utvecklingen på arbetsmarknaden. Vi vill därför göra om LAS till att bli mer modern och anpassad efter dagens företagande.

Vi vill införa trygg flexibilitet med rättvisa turordningsregler baserade på kompetens framför tjänsteår och bättre möjligheter till omställning. I ett första steg bör alla företag med upp till 50 anställda undantas från turordningsreglerna.

Kristdemokraterna:
Ja, vi vill förändra reglerna. Vi vill att undantagen från turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd (LAS) utökas till fyra personer oavsett företagets storlek.

Liberalerna:
Ja, Liberalerna värnar om en trygg arbetsmarknad, men vi måste samtidigt uppmärksamma de problem som finns på flera arbetsplatser.

I mindre företag tecknar endast en minoritet kollektivavtal och upplever ofta anställningsskyddet som för stelbent för att kunna anställa. Arbetsrätten måste moderniseras och grundas på personlig kompetens snarare än anställningstid.

Moderaterna:
Ja, Moderaterna vill att kompetens ska väga tyngre i turordningsreglerna samtidigt som vi vill förbättra möjligheterna till vidareutbildning och yrkesväxling.

På så sätt vill vi förbättra matchningen på arbetsmarknaden och stärka svensk konkurrenskraft. Vårt förslag ligger i linje med vad parterna diskuterat i omställningsförhandlingarna, och vi vill också utforma detaljerna i förslaget tillsammans med parterna.

Miljöpartiet:
Nej, Miljöpartiet anser att LAS är väl utformad så som det är i dag.

Socialdemokraterna:
Ja, vi vill avskaffa allmän visstid. Vi ser gärna att parterna försöker lösa frågan om hyvling men om det inte är möjligt återstår lagstiftningsvägen.

Företrädesrätten vid återanställning ska inte gå att sätta ur spel när arbetsgivare hyr in personal från bemanningsföretag.


Sverigedemokraterna
Ja, vi vill öka antalet undantag i turordningsreglerna från två till fem. Detta för att företagen ska kunna behålla nyckelkompetens och därigenom öka möjligheten att behålla sin konkurrenskraft, även vid till exempel konjunkturnedgångar som leder till uppsägningar.

Vänsterpartiet:
Ja. Vi vill ta bort tvåpersons-undantaget, avskaffa allmän visstidsanställning, ändra LAS så att det uttryckligen framgår att det inte är tillåtet att hyra in arbetstagare från bemanningsföretag när det finns tidigare anställda som har företrädesrätt till återanställning.

Vi vill också förhindra hyvling genom att ändra LAS så att regelverket vid arbetsbrist blir tillämpligt om en arbetsgivare avser att omreglera den anställdes sysselsättningsgrad.

//OSCAR MAGNUSSON, JONAS FOGELQVIST

Fotnot: Se svaren på ytterligare en fråga ur tidningens partienkät på duochjobbet.se nästa vecka.