Stora brister på små företag

Stora brister på små företagSex av tio byggarbetsplatser har allvarliga brister i arbetsmiljön. På vart tionde var säkerheten så dålig att Arbetsmiljöverket stoppade arbetet.

En tillsynsinsats som Arbetsmiljöverket gjort av drygt 2 000 små byggarbetsplatser de senaste två åren visar på stora brister i säkerheten. De flesta av företagen hade 3-10 anställda, och hade aldrig tidigare fått besök av Arbetsmiljöverket.

På sex av tio granskade företag krävde Arbetsmiljöverket förbättringar av arbetsmiljön. Vid drygt 200 av byggen var felen så farliga att arbetet stoppades.

Många brister kunde få allvarliga konsekvenser, som t ex att arbetsplatserna saknade fallskydd vid arbete på hög höjd eller att skydd och säkerhetsanordningar vid maskiner hade tagits bort.

Många företag kände inte till arbetsmiljölagen och hur man arbetar systematiskt med arbetsmiljön. Det var också dåligt med kunskap om skydd mot hälsoproblem som orsakas av damm, asbest och buller

Arbetsmiljöverket menar att dålig arbetsmiljö i byggbranschen blir ett konkurrensmedel.

– Vissa räknar inte med säkerhetsåtgärder överhuvudtaget, andra lägger in säkerhet i anbudet, men för att öka vinsten använder man aldrig säkerhetsutrustning när arbetet ska utföras, säger Jan Swedberg, biträdande tillsynsdirektör vid Arbetsmiljöverket, till tidningen Byggnadsarbetaren.

•Byggbranschen är en av de farligaste i Sverige. Under åren 2006 – 2012 har det inträffat närmare en dödsolycka per månad inom byggverksamheten. Totalt 80 byggnadsarbetare har fått sätta livet till. Varje år anmäls cirka 3 000 arbetsskador med sjukfrånvaro och cirka 1 000 arbetsrelaterade sjukdomar i branschen.
Fallolyckor och belastningsskador är vanligast.