Många krav efter tillsyn av äldreomsorgen

Ett bristande arbetsmiljöarbete, hög arbetsbelastning och kränkningar från brukare och anhöriga. När Arbetsmiljöverket besökte ca 1 300 arbetsplatser inom äldreomsorgen hittades brister hos nära 90 procent av dem.

Arbetsmiljöverket inledde sin landsomfattande tillsyn av äldreomsorgen 2017 och tillsynen ska pågå under sammanlagt tre år. Hittills har 760 arbetsplatser inom hemtjänst och omsorgsboenden inspekterats för att se så att det förebyggande arbetet genomförs enligt de lagar och regler som gäller.

Resultatet: på nästan 90 procent av arbetsplatserna hittades brister i arbetsmiljöarbetet. Inspektörerna tittade både på personalens delaktighet och medverkan i arbetsmiljöarbetet och på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, som t ex hur arbetsbelastningen såg ut och hur utsatta för kränkningar personalen var.

Resultatet visar att det finns ett stort behov av att förbättra det förebyggande arbetsmiljöarbetet inom äldreomsorgen, enligt Peter Burman, regionchef på och ansvarig för inspektionsinsatsen.

– Många av bristerna vi sett handlar om att arbetsgivaren inte har undersökt, riskbedömt och åtgärdat risker i arbetet. Våra krav gäller därför förbättringar i det förebyggande systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket också innefattar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, säger han i ett pressmeddelande.

Enligt tillsynsrapporten fanns det även bl a bristande kunskaper i belastningsergonomi, som innebär att personalen ska kunna utföra förflyttningar på ett säkert sätt, brister i att synliggöra visst arbete som t ex receptuttag och tvätt av arbetskläder samt emotionella påfrestningar för personalen i kontakt med brukare och anhöriga.

Det finns en hög sjukfrånvaro inom äldreomsorgen och det är därför viktigt med en balans mellan arbetsbelastning och de resurser som finns inom äldreomsorgen, menar Peter Burman.

– Många upplever att arbetsbelastningen är för hög i förhållande till de resurser som finns, att tempot är högt och att tiden inte räcker till. Arbetsgivare ska ha koll på och undersöka vilka krav som ställs på arbetstagarna, om resurserna är tillräckliga och om vissa uppgifter eller arbetssituationer är psykiskt påfrestande och åtgärda det.

Arbetsmiljöverket har nu ställt sammanlagt 3 500 krav på olika arbetsmiljöåtgärder hos de 150 arbetsgivare som berörs. Ytterligare 50 arbetsgivare ska inspekteras under 2019, utöver uppföljningsinspektioner hos de arbetsplatser som fått krav på sig.

//ZANDRA ZERNELL