Ingen ska dö av jobbet – nollvision mot dödsolyckor

Arbetsmiljöverket kommer att ta fram en handlingsplan med åtgärder för att nå målen i arbetsmiljöstrategin. FOTO: Hans Alm.

ANNONS. Sverige har fått en ny arbetsmiljöstrategi som betonar att ingen ska behöva dö på sitt arbete, men heller inte till följd av sitt arbete. Arbetsmiljöverket kommer att ta fram en handlingsplan med åtgärder för att nå målen i arbetsmiljöstrategin.

I arbetsmiljöstrategin utvidgar regeringen sin nollvision mot dödsolyckor till att ingen ska behöva dö till följd av sitt arbete. Det handlar om arbetsrelaterad dödlighet, till exempel till följd av sjukdomar som cancer eller hjärt-kärlsjukdom.
Det här är frågor som redan är välbekanta för Arbetsmiljöverket, som 2019 påbörjade en särskild satsning mot en nollvision. Arbetet har som mål att sprida kunskap, metoder och verktyg för att höja säkerheten på arbetsplatserna, inspirera och uppmuntra till samarbeten mellan externa aktörer. Utifrån den nya arbetsmiljöstrategin kommer arbetet att fortsätta och vidgas.

Fortsatt dialog
– Nu har regeringen presenterat sin nya arbetsmiljöstrategi som vi kan förhålla oss till de närmaste fem åren. Arbetsmiljöverkets prioriteringar stämmer väl överens med arbetsmiljöstrategin och vi för en fortsatt dialog med regeringen, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.
Regeringen framhåller också att arbetslivskriminalitet inte hör hemma på arbetsmarknaden.
Arbetsmiljöverket arbetar redan med ett uppdrag mot arbetslivskriminalitet, till exempel genom samverkan mellan myndigheter mot fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Målet är en god arbetsmiljö på alla arbetsplatser.

Höjd ambitionsnivå
Arbetsmiljöstrategin pekar tydligt på att ambitionen behöver höjas i arbetsmiljöpolitiken och därför får Arbetsmiljöverket, tillsammans med Myndigheten för arbetsmiljökunskap, ett uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för att genomföra strategin. Planerna ska utgå från strategins fyra prioriterade områden (se faktaruta) och det är bråttom, en första redovisning av uppdraget ska lämnas senast i augusti i år.

Text: Agneta Bergman

FYRA MÅL FÖR ETT GOTT ARBETSLIV
Arbetsmiljöstrategin, som visar regeringens långsiktiga inriktning för arbetsmiljöpolitiken, har fyra delmål:
Ett hållbart arbetsliv – alla ska kunna orka och vilja jobba ett helt arbetsliv.
Ett hälsosamt arbetsliv – arbetslivet ska bidra till utveckling och välbefinnande
Ett tryggt arbetsliv – ingen ska riskera liv eller hälsa på grund jobbet
Ett arbetsliv utan fusk och brott – en bristfällig arbetsmiljö ska aldrig vara ett konkurrensmedel

Läs mer på av.se/vart-uppdrag

Den här texten är ett annonssamarbete med Arbetsmiljöverket.