Förslag om sanktionsavgifter får ris och ros

Sanktionsavgifter för brister i osa-miljön, mer användning av företagshälsovård och arbetsmiljöansvar inom gig-ekonomin var förslag i utredningen. FOTO: Elsa Frizell

OSA Nyligen presenterades en statlig utredning som bland annat föreslog sanktionsavgifter för arbetsgivare med brister i osa-miljön. Kommunals Peter Larsson välkomnar förslagen. Anna Bergsten på Svenskt Näringsliv önskar att utredaren inte lagt dem.

Kommunals medlemmar tillhör de vars arbetsmiljö regeringen ville förbättra när de tillsatte utredningen för en bättre arbetsmiljö i juni 2021. Peter Larsson är ombudsman på Kommunal med arbetsmiljöfrågor på sitt bord. Han har suttit med i utredningens referensgrupp och välkomnar förslagen.  (Här kan du läsa förslagen i Du&jobbets tidigare artikel.)

– Det har varit mycket diskussion kring detta med sanktionsavgifterna. Vi är positiva till att vidareutveckla användandet. Det är särskilt bra att de knyts till osa-frågor generellt och inte bara till vissa föreskrifter.

Peter Larsson. Foto: Kommunal

Hur ser du på farhågan att begreppen och kraven på osa-miljön av vissa anses vara för vaga och därför inte passar för just sanktionsavgifter?

Blir man sjuk av arbetsbelastningen är det tydligt att den är ohälsosam. Jag tror att det kan fungera, säger Peter Larsson.

Han tillägger:

– Jag tror att det blir lite mer fart på det förebyggande arbetsmiljöarbetet när det snabbare kostar om arbetsgivare inte gör vad de ska.

Kommunal är också positivt till förslaget att ge uppdragsgivare som har möjlighet att påverka arbetsmiljön ansvaret för den. Företagshälsovården bör också användas mer, vilket utredaren föreslår. Peter Larsson önskar dock att företagshälsovården skulle användas mer i det förebyggande arbetet.

Anna Bergsten, jurist och arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv, har också suttit med i referensgruppen. Arbetsgivarorganisationen är sedan tidigare kritisk till hur sanktionsavgifterna används och tillhör de som anser att osa-frågor inte passar att reglera med avgifterna.

Anna Bergsten. Foto: Ulf Börjesson

– Det är många gånger komplexa frågeställningar. Det handlar om bedömningar av subjektiva upplevelser med svåra gränsdragningar. Det är beklagligt att utredningen vill utöka användandet.

Hon tillägger:
– Regler måste vara klara och tydliga. Det får inte råda något tvivel om man bryter mot regelverket eller inte. Det är en fråga om rättssäkerhet, särskilt med tanke på att det kan bli fråga om höga belopp.

Utredaren föreslår att Arbetsmiljöverket får se över detta och eventuellt ändra i föreskrifterna. Hur ser ni på det?

Det finns en risk att föreskrifterna då blir alltför detaljerade och svåra att använda av det skälet. Vi är mycket tveksamma till om det här kan bli bra.

Hur ska man då komma åt osa-problemen i de kvinnodominerade yrkena?

Det här är ett viktigt område men vi tror snarare på att lösa frågor genom lokal samverkan och ökad kunskap. Man måste också vara öppen med att olika föreskrifter kan behöva sanktioneras på olika sätt, idag finns möjligheter med både förelägganden och viten.

Anna Bergsten påpekar att Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, ännu utreder användandet av sanktionsavgifter och att utredaren borde ha avvaktat Mynaks slutsatser.

– I teorin kan sanktionsavgifter vara ett effektivt system. Men vi vet faktiskt inte hur de fungerar i praktiken. Det är viktigt att veta det före man beslutar om att använda avgifterna mer.

Samma kritik riktar Anna Bergsten mot förslagen om arbetsmiljöansvaret inom gig-ekonomin. Hon konstaterar att det bland annat pågår ett arbete inom EU som Sverige behöver ta hänsyn till.

– Det är viktiga frågor som behandlas i utredningen, men man borde ha väntat med att lägga förslag.

Förslaget att förtydliga användandet av företagshälsovården har Svenskt Näringsliv i detta läge inget att invända mot.

//KARIN NILSSON