”För många utbildas till fel saker”

Foto: Oscar Magnusson

Johan Eklund och Lars Pettersson.

Trots allt fler högutbildade har många företag svårt att hitta personal. Högskolor och universitet utbildar fel, menar forskarna Johan Eklund och Lars Pettersson.

Antalet personer som har minst tre års högskoleutbildning har fördubblats sedan början på 1990-talet – i dag är det runt 27 procent av befolkningen i yrkesverksam ålder. Trots det har inte arbetslösheten minskat och vakanserna, tjänsterna som inte tillsätts, ökar. Det visar rapporten ”Högskola i otakt” som nationalekonomerna Johan Eklund och Lars Pettersson skrivit.

– Vi anser att det finns en betydande felutbildning, säger Johan Eklund.

Det leder till många problem, menar rapportförfattarna. Företagen kan inte rekrytera den personal de vill ha. Lägre utbildade personer riskerar också att bli arbetslösa när personer med hög utbildning tvingas ta så kallade lågkvalificerade jobb eftersom de inte får jobb inom det område man har utbildats sig till.

Den främsta skevheten är att för få läser tekniska och naturvetenskapliga ämnen, menar de.

Så vad ska man göra åt problemet? Johan Eklund och Lars Pettersson pekar på några olika förslag. Ett är fundera över hur resurserna till högskolor och universitet delas ut. Ska man från statligt håll styra i högre grad vilka kurser och utbildningar som ges, för att bättre matcha arbetsmarknaden? De pekar också på att en lång högskoleutbildning i dag inte ger någon stor löne-effekt i vissa yrken. Det vill säga, den ekonomiska vinsten med att utbilda sig till exempelvis sjuksköterska eller lärare är relativt låg.

Rapporten diskuterades nyligen på forskningsstiftelsen Entreprenörskapsforum. Agneta Bladh, ordförande i vetenskapsrådet, var en av debattörerna.

– Jag tror inte att en 100-procentig matchning är möjlig på arbetsmarknaden. Och högskolorna ska inte bara titta på dagens behov. De ska även tillgodose framtidens behov, sa hon och lade till att många arbetsgivare är dåliga på att tala om vilka behov av arbetskraft de har på lite sikt.

Malin Påhls Hansson, ordförande i Sacos studentråd, pekade på de många avhoppen från utbildningar som ett stort problem.

– Vi måste ge studenter bättre möjligheter att veta vad utbildningar leder till, säger hon.

//OSCAR MAGNUSSON