Dålig arbetsmiljö gav långa sjukskrivningar

Många hade haft alldels för mycket att göra före sjukskrivningen. FOTO: Colourbox

Långtidssjukskrivningar bland tjänstemän beror till stor del på faktorer i arbetsmiljön, visar en rapport från TCO. Psykisk ohälsa är den vanligaste anledningen till sjukskrivningarna. Kvinnor och anställda inom offentlig sektor är överrepresenterade.

Hög arbetsbelastning, lågt inflytande över det egna arbetet, fysisk trötthet efter jobbet och bristande stöd från chefer – det är riskfaktorer som många långtidssjukskrivna tjänstemän hade varit utsatta för tiden innan de blev sjukskrivna. Det visar en enkätundersökning som SCB gjort på uppdrag av TCO.

Nästan hälften hade blivit sjukskrivna på grund av sådant som handlade om arbetet. Så många som 77 procent av tjänstemännen hade haft för mycket att göra tiden innan sjukskrivningen, och nästan hälften alldeles för mycket. Det var svårt att ta pauser, de jobbade ofta över och hade svårt att släppa tankarna på jobbet.

Drygt hälften var sjukskrivna i en psykiatrisk diagnos, till exempel ångest eller depression. Sjukskrivningarna förekom bland både kvinnor och män och i olika sektorer. Men offentlig sektor var överrepresenterad och en mycket stor andel var kvinnor, 76 procent.

Omkring hälften, 55 procent, hade systematiskt arbetsmiljöarbete på sin arbetsplats. Det var vanligare om det fanns en facklig representant på arbetsplatsen. Där det saknades sådan hade endast 28 procent systematiskt arbetsmiljöarbete.

På arbetsplatser med skyddsombud hade 58 procent systematiskt arbetsmiljöarbete, att jämföra med endast 21 procent av de utan.

TCO har förslag på hur riskfaktorerna i arbetsmiljön skulle kunna förvandlas till friskfaktorer. Det gäller att motverka en alltför hög arbetsbelastning och att använda sig av systematiskt arbetsmiljöarbete och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, konstaterar de i rapporten.

De önskar också att det införs hälsobokslut i offentligt finansierade verksamheter och en lag mot trakasserier i arbetslivet.

Enkäten har besvarats av strax över 3 000 tjänstemän. Majoriteten var sjukskrivna på heltid.

//ANN PATMALNIEKS

5 FRISKFAKTORER ENLIGT TCO
1. Kontroll över det egna arbetet.
2. Rimlig arbetsbelastning.
3. Ledarskap som ger stöd.
4. Systematiskt arbetsmiljöarbete.
5. Tillgång till företagshälsovård.

Läs rapporten här