Arbetsmiljöreglerna bör bli mer jämlika

Kvinnodominerade arbetsplatser är mer drabbade av organisatorisk och sociala brister i arbetsmiljön. FOTO: Colourbox

Kvinnor drabbas mer än män av ohälsa kopplad till organisatoriska faktorer i arbetsmiljön. Regeringen vill utreda möjligheten att ta ut sanktionsavgifter.

Arbetsmiljöreglerna ska ge samma skydd för kvinnor som för män. Det är ett av motiven bakom att regeringen nu vill utreda möjligheten att ta ut sanktionsavgifter vid överträdelser av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, den så kallade OSA-föreskriften (AFS 2016:4).

I dagsläget går det inte för Arbetsmiljöverket att besluta om sanktionsavgifter vid brott denna föreskrift. Samma sak gäller brott mot föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Med tanke på att ohälsan i arbetslivet alltmer orsakas av organisatoriska och sociala faktorer finns det skäl att se över frågan, menar regeringen. Inte minst med tanke på att kvinnor och kvinnodominerade arbetsplatser är mest drabbade.

Det ska därför utredas om det kan bli möjligt att införa sanktionsavgifter när en arbetsgivare bryter mot åtminstone vissa bestämmelser i dessa föreskrifter. Det ska då handla om paragrafer där tolkningsutrymmet inte är alltför stort.

Utredningen ska även se över andra aspekter av arbetsmiljölagstiftningen. Det ska övervägas om lagen kan förtydligas för att fler arbetsgivare ska använda företagshälsovården i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Dessutom ska det så kallade rådighetsansvaret ses över och eventuellt utvidgas. Denna princip säger att den som har de praktiska möjligheterna att se till så att arbetsmiljöreglerna följs, också har ansvar för säkerheten, även när det inte är de egna anställda som arbetar där. En arbetsgivare har alltså även ansvar för att inhyrda eller uppdragstagare har en god arbetsmiljö.

I dagens allt mer flexibla arbetsliv uppstår fler situationer där någon annan än arbetsgivaren kontrollerar arbetsmiljön. Därför bör det utredas när rådighetsansvaret bör hamna hos andra aktörer, menar regeringen. En god arbetsmiljö bör tryggas oavsett hur arbetet organiseras.

//JONAS FOGELQVIST