32 möjliga insatser mot psykisk ohälsa

Insatser från arbetsgivare kan leda till bättre psykisk hälsa hos medarbetarna. FOTO: Colourbox

Det finns goda möjligheter att få effekt på psykisk ohälsa genom insatser från arbetsgivare. Det visar en nyligen publicerad rapport om forskningsläget. Insatser på både organisations- och individnivå behövs, säger Gunnel Hensing, professor i socialmedicin vid Göteborgs universitet.

Det är Folkhälsomyndigheten och Göteborgs universitet som i ett gemensamt projekt tagit fram rapporten för att ge en övergripande bild över kunskapsläget. Forskarna har gått igenom 44 studier över åtgärder för att förebygga psykisk ohälsa. Samtliga har varit så kallade universella insatser, som vänder sig till hela arbetsplatsen. Majoriteten, 32 studier, visade på positiva effekter på den psykiska ohälsan.

– Man kan se rapporten som en inspirationskälla och katalog med över 32 möjliga insatser, säger Gunnel Hensing som tillsammans med forskarna Malin Axelsson och Maria Boström skrivit rapporten.

Gunnel Hensing. Foto:Magnus Lidberg

Huvuddelen av studierna undersökte åtgärder som var riktade till individen. De anställda hade bland annat fått lära sig olika tekniker för stresshantering som mindfulness, yoga och meditation men också fått personlig utveckling och hjälp att hantera konflikt mellan arbete och privatliv.

11 av studierna var över insatser som gjordes på organisatorisk nivå. De handlade om att förändra arbetssätt, arbetsroller, prata om, och tillsammans identifiera problem i den psykosociala miljön.

– I en studie utvecklade man till exempel nya arbetssätt för att medarbetare skulle få bättre kontroll över sitt arbetsschema. I en annan studie gjordes en organisationsförändring där man ändrade arbetsflöden, säger Gunnel Hensing.

Att göra insatser på både individ- och organisationsnivå tror Gunnel Hensing är nödvändigt.

–  Om du har en process som skapar stress hos anställda så är ju det bästa att förändra den processen. Men det går inte alltid. Då är det bra att ge individen verktyg och kunskap att hantera den.

För att nå mer långsiktiga effekter är dock organisatoriska förändringar bättre, visar forskarnas litteraturgenomgång.

– Medarbetare slutar eller får andra arbetsuppgifter. De lär sig en viss stresshanteringsteknik, jobbar mycket med den i början men kanske glömmer sedan. Om du förändrar organisation, roller och processer då kan du upprätthålla det.

Hon tror att många ännu är ovana att tänka kring psykosocial arbetsmiljö på samma sätt som den fysiska arbetsmiljön där man länge haft ett säkerhetstänkande. Och hon uppmanar ledningsgrupper till att ha ett mer förebyggande fokus för alla sina anställda.

– Gör ett tankeexperiment och ändra perspektivet, från att skydda anställda från psykisk ohälsa till ett främjande av hälsa, säger Gunnel Hensing.

//ELSA FRIZELL

SÅ KAN NI FÖREBYGGA PSYKISK OHÄLSA

  • Öppna upp för samtal. Fokusera på hur den psykosociala arbetsmiljön är snarare än att prata om psykisk ohälsa. Var finns styrkor och svagheter? Och det räcker inte att prata, hitta lösningar!
  • Var tydlig med att chefen finns tillgänglig om man inte mår bra och att det är viktigt att ta kontakta med hen.
  • Prata om att det finns företagshälsovård som en resurs som kan hjälpa.
  • Se till att det finns möjlighet till återhämtning under dagen.

Rapporten ”Att förebygga psykisk ohälsa i arbetslivet – resultat från en kartläggande litteraturöversikt om universella interventioner på arbetsplatsen” kan du läsa här