Skillnad mellan systematiskt brandskyddsarbete och arbetsmiljölagen?

Vad är det för skillnad på AML kontra lagen om skydd mot olycka (LSO)? Vilken tillsynsmyndighet har kontrollfunktionen när det gäller det systematiska brandskyddsarbete(SBA) som är kopplat till LSO?

SVAR: AML (Arbetsmiljölagen) + SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1) och LSO (Lag om skydds mot olyckor, SFS 2003:778) + SBA (systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2003-2004) kompletterar varandra. LSO ersätter gamla Räddningstjänstlagen. AML och SAM ges ut av Arbetsmiljöverket och LSO + SBA av Räddningsverket. Som arbetsgivare är man arbetsmiljöansvarig tillika brandskyddsansvarig. Arbetsgivaren ska inom SAM undersöka arbetsmiljön och skapa en bra skyddsorganisation, liksom man inom SBA ska utse en brandskyddsansvarig, gå brandskyddsrond och åtgärda brister i brandskyddet samt dokumentera. Säker utrymning är exempel på miniminivån i ett företags brandskydd. Arbetsgivaren har huvudansvaret för detta, sedan beror det på verksamheten om man ska redovisa sitt brandskyddsarbete till t ex kommunen (offentliga lokaler osv). Kommunen/Räddningstjänsten är tillsynsansvarig och även Arbetsmiljöverket kan inspektera brandskydd.