Hur tar man hand om personal i kris?

Finns det riktlinjer när man gör en handlingsplan för hur man tar hand om personal i kris, t ex om man förlorat en patient?
Vem eller vilka har huvudansvaret för att den följs?

SVAR: Att ta hand om den egna personalen vid traumatiska händelser i jobbet kräver bland annat tydlighet, disciplin, empati och rutin. De flesta svaren på hur den här handlingsplanen eller de här rutinerna ska se ut tror jag finns i er egen organisation. Ta er tid och sätt er ner i arbetsgruppen och tänk igenom vad som är mest högprioriterat när det är som jobbigast. Det kan handla om avlastning för dem som upplevt något jobbigt samt samtalsstöd - i första hand med kollegor och i andra hand med en professionell krishanterare. Har ni idag någon typ av debriefingsamtal eller handledning? Dessa genomförs ofta med en psykolog eller annan beteendevetare, till exempel från företagshälsovården. En sådan person bör delta när den här handlingsplanen görs upp. De riktlinjer som finns kan du läsa i arbetsmiljöverkets föreskrift Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7). Se Arbetsmiljöverkets hemsida, www.av.se. Psykisk belastning som kan leda till ohälsa måste undvikas, enligt arbetsmiljölagen. Genom att göra krishantering till något självklart i er organisation gör ni så att folk orkar mer och håller längre i yrket. Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för att arbetsmiljön är tillfredsställande. Chefer och arbetsledande personal ska, enligt föreskriften, "ha tillräckliga kunskaper om krisstöd för att kunna planera och ordna detta". Högsta chefen har alltså huvudansvaret, men det är lämpligt att efterlevnaden delegeras till den operativa arbetsledningen. Arbetsmiljödelegering ska göras skriftligt. Föreskriften Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2) ställer krav på stöd i form av utbildning och rutiner för omhändertagande av dem som i sitt arbete kan råka ut för hot, våld, olyckor och andra smärtsamma upplevelser.