OK att spola avföring utan mask?

På mitt jobb som vaktmästare på en camping ingår spolning av pumphus fyllda med avföring och urin. Dessa spolas manuellt med vattenslang ett par gånger per skift för att förhindra stopp i ledningarna. Jag skulle vilja att vi fick tillgång till skyddsmasker när vi utför detta arbete. Är det en onödig skyddsåtgärd, eller tycker ni att det är relevant i detta fallet? I så fall, vilken typ av mask fungerar bäst för detta? Det känns inte så hälsosamt att stå där och dra in dessa odörer…

SVAR: Det arbete du beskriver kan vara förenat både med mikrobiologiska risker direkt från avföringen och kemiska risker som härrör från kemikalier i campingvagnarnas och campingbilarnas toaletter. Det betyder att arbetsgivaren har skyldighet att göra en riskbedömning, enligt föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1. Att bedöma risker av dessa slag är ingen lätt sak, bland annat kan det fordras mätningar av vad som förekommer i luften vid det arbete du beskriver. Det ligger då nära till hands att låta en företagshälsovårdsenhet göra den, och även ge förslag på vilken personlig skyddsutrustning som behövs för att eliminera riskerna. Sedan kan man tycka att ett system för att pumpa ut avföring och urin med flaskhalsar som kräver manuell renspolning ett par gånger per dygn är underdimensionerat och bör byggas om.