Kan facket kräva att få granska vårt arbetsmiljöarbete?

Jag undrar om en ganska barsk ”begäran” från ett regionalt skyddsombud. Ombudet kräver ett tvåtimmars möte på en specificerad tid (även om vi erbjuds att justera dag och tid) för att granska vårt arbetsmiljöarbete. Vi har i och för sig inget att dölja, vi bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete, men vi kan ju i princip bli uppbokade på en mängd liknande möten från flera olika fackförbund. Jag trodde detta var Arbetsmiljöverkets område. Vi har inget kollektivavtal och, vad jag vet, ingen anställd som är medlem hos det aktuella facket. Kan facken kräva möten av den här typen?

SVAR: Svar: Du skriver att ”vad jag vet” finns ingen facklig medlem anställd i företaget. Det kan dock vara så att någon ändå är det, och i så fall får facket utse ett regionalt skyddsombud att i vissa avseenden vaka över företaget. Att det regionala skyddsombudet kontaktar er tyder på att så är fallet. Ombudets rättigheter vid besök i företaget regleras av arbetsmiljölagen 6 kap. 4§, där det också uttryckligen står att ombudet ska ”vaka över … att arbetsgivaren uppfyller kraven i 3 kap. 2A §”, en paragraf som i sin tur ålägger arbetsgivaren att ”systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö”. Systematiken kräver handlingsplaner, rutiner, kartläggningar, åtgärder, uppföljningar - både för hur arbetet bedrivs och för rehabilitering om så ändå krävs. Som jag ser det är det regionala skyddsombudets ”barska” begäran inte orättmätig, utan ett uttryck för den vaksamhet lagen tillerkänner regionala skyddsombud, men den kunde naturligtvis ha formulerats annorlunda.