HUR SKA VI FÅ PÅ SKYDDEN PÅ OVILLIGA ANSTÄLLDA?

Vi har svårt att få folk att sätta på sig personlig skyddsutrustning, de anser allmänt att riskerna är små, att utrustningen är för varm, att det tar onödig tid när de bara ska göra nåt litet etc. Som skyddsombud känns det otacksamt att tjata, tror att ledningen också tycker det är trögt. Något tips?

SVAR: Du nämner några skäl som brukar föras fram av dem som slarvar med skyddsutrustningen. Olycksfallsforskningen formulerar det mera allmänt som att ”det lönar sig att ta risker”, vilket det åtminstone gör för de allra flesta i ett arbetsliv där minuterna räknas. Men inte alltid. Därför har många som resonerat på det viset – medvetet eller halvt omedvetet – fått ångra sitt övermod. Det föregivet lönsamma i att ta en risk kan lätt vändas i en avsevärd förlust: i värsta fall liv eller lem. Ordna gärna på ett arbetsplatsmöte en diskussion om skillnaden i kunskaper och attityd hos en verkligt eller föreställd drabbad, och dennes kolleger, före och efter ett olycksfall. Det ingår bara sekundärt i ditt uppdrag som skyddsombud att tillrättavisa kolleger som inte använder personlig skyddsutrustning i uppdrag eller på platser där användandet är bestämt av arbetsgivaren. Denne däremot ska försäkra sig om att bestämmelserna åtlyds. Det kan fordra sanktioner av ena eller andra slaget innan en skyddskultur etablerats. Där ingår att det är professionellt att alltid använda personlig skyddsutrustning där så är påbjudet, även om det är motigt. Sanktionerna bör utarbetas i förhandling mellan fack och företag. Exempel kan vara att den som frångår skyddsbestämmelser också fråntas liknande arbetsuppgifter. Det förekommer dock att skyddsbestämmelser formulerats slentrianmässigt och utan hänsyn till kunskaper om arbetssätt som de anställda har. Det kan alltså finnas skäl att föra en dialog om arbetsgivarens skyddsbestämmelser, och att korrigera dem i den mån de inte stöder sig på konkreta erfarenheter, och vartefter arbetssätten utvecklas. / Jan Enqvist