Hur dålig svenska kan accepteras på jobbet?

Jobbar i omsorgen. Min kollega talar dålig svenska, vilket gör att andra får göra extrauppgifter, t ex ta vissa samtal hon har svårt för eller dokumentera. Det blir en del missförstånd när hon inte förstår. Hon är omtyckt annars och vill lära sig, men när ska den tiden tas? Kan skyddsombudet ställa krav på arbetsgivaren att erbjuda fortbildning på arbetstid, eller är det kollegans ansvar att t ex gå någon kvällskurs? Är dålig svenska en arbetsmiljörisk?

SVAR: Att din kollega har anställts måste tolkas som att arbetsgivaren bedömt henne som kompetent för jobbet. Om bedömningen var delvis felaktig är hon likafullt anställd och har rätt till den utbildning arbetet generellt fordrar. Varifrån tiden ska tas kan bli en förhandlingsfråga, där skyddsombudet kan medverka. På kort sikt kan arbetsgivaren, som ju har rätt att ”leda och fördela arbetet” försöka att hitta uppgifter för kollegan där hennes sämre språkkunskaper inte är ett hinder. Jag föreslår att ni diskuterar med arbetsgivaren hur arbetsuppgifter schemamässigt kunde planeras så kollegan kunde befrias från språkligt krävande uppgifter, men i gengäld övertar språkligt mindre krävande uppgifter från andra. Denna lösning på kort sikt måste kompletteras med att arbetsgivaren låter fortbilda kollegan så att hon kan sköta alla de arbetsuppgifter som hon ursprungligen förväntades klara. Dålig svenska är en arbetsmiljörisk främst där stora energier hanteras och instruktioner eller varningar görs på svenska. Större arbetsplatser inom byggnads- och anläggningsbranschen kan höra dit, dock är det främst något eller några steg ned i underentreprenörskedjorna som problemet kan bli akut. Det är dock arbetsgivarens sak, på alla arbetsplatser där man kan befara att anställdas bristande språkförståelse innebär en risk, att bedöma hur allvarlig risken är och att företa välavvägda insatser (arbetsmiljölagen 3 kap. 2, 2a §§). Till detta kan läggas att språkliga brister just inte underlättar vanligt mänskligt umgänge. Att inte skambelägga personer med sådana brister är viktigt.