Får jag lov att omplacera en olämplig arbetsledare?

Vad krävs för att man ska kunna förflytta en arbetsledare som inte fungerar bra med medarbetarna?
Hon vill bestämma mycket själv och har ett kantigt sätt, är en ensam person. Vi har inga andra chefsjobb utan i så fall får hon gå tillbaka till produktionen och det vill hon säkert inte.
Har försökt prata i enrum flera gånger om att vara smidigare, men hon är inte rätt slags människa till att leda andra, även om hon är plikttrogen. Hon har gått den långa vägen här och utsågs av förre chefen.
Har jag rätt att förflytta henne och utse en annan?

SVAR: Den fråga som du ställer berör den så kallade arbetsledningsrätten. En arbetsgivare har rätt att fritt förändra en anställds anställningsuppgifter inom ramen för dennes arbetsskyldighet. Arbetsgivaren har en tämligen omfattande rätt att ålägga en arbetstagare nya arbetsuppgifter, främst när det gäller arbetare. Men även tjänstemäns arbetsuppgifter kan förändras på ett relativt ingripande sätt. Om arbetsuppgifterna ändras på ett alltför ingripande sätt, så att den anställde i realiteten får en helt ny tjänst, kan detta dock ses som ett avskedande. Både ändringen av arbetsuppgifterna, och en eventuell förändring av den anställdes lön, kan komma att bli avgörande för bedömningen. Av frågan framgår det att det är en person med en chefsbefattning som du önskar omplacera. Det kan komma att bli svårt, då ni inte har något motsvarande arbete att erbjuda personen utan vill sätta henne i "produktionen". Det innebär med stor sannolikhet en sådan omplacering som går utöver chefens arbetsskyldighet. Om den anställde motsätter sig en sådan omplacering är ert alternativ således att säga upp henne på grund av personliga skäl. Detta kräver dock att ni kan visa saklig grund för uppsägningen. För att bedöma om det föreligger saklig grund p g a personliga skäl måste jag ha mer underlag. Klart står dock att det normalt krävs mycket för att en arbetsgivare ska kunna säga upp en anställd p g a personliga skäl, både i vad som läggs den anställde till last och i åtgärder från arbetsgivarens sida för att försöka lösa problemet på ett för arbetstagaren mindre ingripande sätt.