Kan jag företräda ett annat bolags anställda?

På vår arbetsplats finns det en avdelning som nästan enbart består av personer från ett annat bolag. Men vi tillhör samma koncern. Denna avdelning saknar skyddsombud och när jag påpekar detta anser de att jag ska företräda dem.
Har jag som skyddsombud juridisk rätt att företräda dessa personer i frågor som rör arbetsmiljö om vi tillhör olika bolag men ingår i samma koncern?

SVAR: Nej, inte juridisk i strikt mening. Enligt arbetsmiljölagen ska "på ett arbetsställe, där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsätts, ... det bland arbetstagarna utses ett eller flera skyddsombud" - alltså "bland" dem på den aktuella avdelningen. Det är emellertid först vid tvist om arbetsmiljöns beskaffenhet som skyddsombudsrättigheten blir formellt viktig. Alltså kan du ha uppsikt över arbetsmiljön på avdelningen och göra påpekanden till arbetsgivaren, dock inte som representant för de anställda där. Det naturliga är emellertid att avdelningen utser ett eget skyddsombud, som du hjälper att bli varm i kläderna.
Jan Enqvist
Svarat av Jan EnqvistJan Enqvist, är frilansjournalist och har 30 års erfarenhet av arbetsmiljöfrågor - alltifrån skyddsskor till omorganisationer.