Du har ansvaret!
Det är alltid arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön. Arbetsgivaren kan delegera ansvaret. Oftast sker detta till en chef högre eller lägre nivå. Men delegeringen måste vara tydlig och inte kunna missuppfattas. Ansvaret innebär att det blir arbetsgivaren som ställs till svars för brister i arbetsmiljön. Vid arbetsmiljörelaterade skador och sjukdomar kan den ansvarige dömas till böter eller fängelse.

Var systematisk!
En god arbetsmiljö skapas inte genom punktinsatser och brandkårsutryckningar. Nyckeln heter systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljön ska kartläggas regelbundet. Handlingsplaner för att åtgärda brister är nödvändiga, och minst lika viktigt är att följa upp planerna. Bestämda rutiner och skriftlig dokumentation behövs. Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) innehåller inte bara regler utan även en bra handledning till hur arbetet kan bedrivas.

Skyddsronder
Gör skyddsronder minst två gånger om året. Vid skyddsronderna ska såväl du som skyddsombuden delta. Det som framkommer på ronderna ska protokollföras och bli föremål för åtgärdsplaner. Innan nästa skyddsrond ska du tillsammans med skyddsombuden följa upp vad som beslutades efter den förra ronden

Skaffa företagshälsovård
Låt inte snålheten bedra visheten, utan satsa på bra företagshälsovård. Du kan få hjälp med hälsofrämjande insatser, kartläggning av arbetsmiljörisker samt med rehabilitering av anställda som skadats eller blivit sjuka. Modern företagshälsovård är mycket mer än hälsokontroller.

Ta ansvar för rehabiliteringen
Arbetsgivaren ansvarar för alla rehabiliteringsåtgärder på arbetsplatsen. Det som behöver göras för att underlätta för en sjuk eller skadad anställd som behöver hjälp att jobba igen regleras i arbetsmiljölagen. Arbetsgivarens skyldighet att göra en rehabiliteringsutredning avskaffades 30 juni 2007. Vad arbetsgivaren kan göra tas nu istället upp av Försäkringskassan vid ett avstämningsmöte. Det kan handla om att anpassa arbetsplatsen och ändra arbetsuppgifter för att underlätta rehabiliteringen.

Samarbeta
Skyddsombuden är arbetstagarnas företrädare i arbetsmiljöfrågor. De utses av facket, som ska meddela företaget om valen. Skyddsombuden har ganska stora befogenheter. Du är skyldig att samråda med dem inför alla beslut som kan påverka arbetsmiljön. Men se dem inte som motparter, utan som personer du tjänar på att samarbeta med. Alla tjänar på en bra arbetsmiljö, och skyddsombudens kunskaper om hur personalen påverkas i arbetet är ovärderlig.

Läs på
Skyddsombuden går arbetsmiljökurser. Det bör du också göra. Grundläggande kunskaper om lagstiftning, föreskrifter och om hur ett praktiskt arbetsmiljöarbete bedrivs gör allt så mycket lättare sedan.

Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket är Sveriges centrala tillsynsmyndighet för arbetsmiljön. Här fastställs föreskrifter för hur arbetsmiljön ska vara beskaffad. Verket är uppdelat i olika distrikt vilka har arbetsmiljöinspektörer med rättighet att besöka arbetsplatser för tillsyn. Arbetsmiljöverket har rätt att besluta om förelägganden, förbud och viten. På Arbetsmiljöverkets webbsida hittar du lagtexter, föreskrifter och mycket annat användbart.