Recensioner Utvald läsning 3-19

Tips om hur konflikter
kan förebyggas på jobbet

Att bygga en robust samarbetskultur
Helén Carlson, Thomas Jordan, Anette Olheim
Gleerups
Användbar:     ★ ★ ★ ★ ★
Inspirerande: ★ ★ ★ ★
Lättläst:            ★ ★ ★ ★ ★

Tillsammans har författarna både forskningserfarenhet och praktisk erfarenhet av de motsättningar som, på olika plan, oundvikligen förekommer i organisationer. Om de utvecklas till konflikter betyder det en förlust av energi, tid, kreativitet eller pengar som skulle ha kunnat användas bättre. Boken lägger därför stor vikt vid att man i organisationer ska identifiera brister med ”konfliktpotential”.

Sådana kan finnas i styrdokument som inte är tillräckligt genomtänkta, i roll- och ansvarsfördelning, i chefers och anställdas ansvar relativt resurserna de tilldelats, i lönesystemet, i olämpligt uppbyggda stödfunktioner o s v, och går i många fall att minska genom analys och framförhållning.

Boken bjuder på en enkel tredelad modell för olika åtgärder att minska eller undanröja konfliktpotential. I en första del analyseras ”förutsägbara konfliktfrågor” och i vad mån arbetsorganisation och samarbetskultur har brister.

Nästa del behandlar hur man skapar goda villkor för problemlösning inom ett antal områden, bland dem ledarskap, medarbetarskap och organisationskultur. Det förutsätts alltså att vissa konflikter har sitt upphov i ej avhjälpta brister inom de områdena – en inte alltid välsedd premiss bland företrädare av syndabocksteorier.

I den tredje delen rekommenderas organisationen att ha förberett sig på att de två första delarna ännu inte ger ett gott nog resultat, och att den konflikt som utvecklats måste hanteras och kanske lösas med ensidig maktutövning, riktad mot den ena eller andra parterna i konflikten, eller båda. Det rör sig då alltså om en sistahandslösning.

Gentemot den oreda som alltså förekommer i många organisationer ställer författarna en strukturerad ordning, och visar hur den kan åstadkommas. Tar vi till exempel ett avsnitt om ”medarbetarskap” så redovisas där vad en strategi för att ”stärka medarbetarskapet” kan innehålla.

Det syftar bl a till att den anställde ska dela organisationens mål, till exempel genom att de uttrycks klart, liksom dess nytta – för kunder eller klienter, näroch storsamhälle et c. Klart utsagda förväntningar, hur lön och förmåga till samarbete är kopplade till varandra, att det existerar rutiner för att följa upp anställdas arbetssituation och ge var och en besked om huruvida arbetsprestationen håller måttet – allt sådant gynnar den anställdes vilja och förmåga att inordna sig i det sammanhang som organisationen utgör.

Och får den anställde likafullt anledning att i god ton yttra missnöje över ett eller annat ska organisationen lyhört ta till sig dennes synpunkter: ”Repressalier gentemot personer som i konstruktiv anda tar upp samarbetsproblem och konflikter enligt andan i organisationens konflikthanteringssystem är oacceptabla”.

Mycket av innehållet är just inget annat än vad en någorlunda påläst person själv skulle kunna formulera. Det är den strukturerade systematiken som är bokens starka och utmanande poäng. En hjälp att klara utmaningarna får man i form av användbara checklistor och arbetsblad.

Jan Enqvist

Lättläst om vår nya digitala värld

Digital panik
Judith Wolst
Lava
Användbar:     ★ ★ ★ ★ ★
Inspirerande: ★ ★ ★ ★
Lättläst:           ★ ★ ★ ★ ★

Fotomodell är yrket där sannolikheten att bli ersatt av tekniken är störst de kommande 20 åren. Störst chans att få jobba kvar har präster. Varför då? Bl a för att präster måste kunna interagera med människor och använda sin sociala intelligens. Här har människan ett klart försteg framför robotar. Det är några av många läsvärda upplysningar i Digital panik, där Judith Wolst vill orientera oss om vad den snabba digitaliseringen gör med oss, våra jobb och vårt samhälle.

Vi hoppades på en friare och mer upplyst värld, skriver hon. Men konstaterar att vi hamnat i en debatt som mer handlar om alarmerande utmaningar som trollfabriker och falska nyheter. Boken ger främst individuellt inriktade tips på hur vi tar kontrollen, inte minst över vår egen mobil. Bland 14 råd finns bl a förslag som att göra den svartvit och att låta bli den i sovrummet.

Du får också ta del av allt från tankar om personliga varumärken till konsten att vara källkritisk och hantera barnens omättliga lust att leva online. Lättläst och huvudsakligen optimistiskt om vår nya digitala värld. Fler synpunkter på vad som borde göras på samhällelig nivå hade gärna fått vara med.

Eva Berlin

tipset

SE SÅ DE JOBBADE FÖRR
Skaffa dig en ny inblick i arbetslivet även när du är ledig. Säkert regnar det någon dag på semestern och Sverige har nästan 1500 arbetslivsmuseer värda ett besök. Du hittar ett museum nära dig genom att besöka Arbetets museums databas https://www.arbetetsmuseum.se/sok-i-databas/ Ta till exempel stenmuseet i Kettelvik på södra Gotland. Kranarna användes så sent som på 50-talet. Känner du inspiration kan du själv pröva att forma stenen med klubba och mejsel, alternativt nöjer du dig med att läsa om slipstenens historia. Längst i norr hittar du LKAB:s Infomine en halv kilometer under jord. Här finns bl a maskiner som använts nere i gruvan.

Eva Berlin