Otillåtna sökningar i databas inte skäl för uppsägning

Handläggaren ville hjälpa bekanta med uppgifter om deras ärenden. Det var inte tillräckligt allvarligt för uppsägning.

En handläggare vid Migrationsverket gjorde under flera år ett stort antal otillåtna sökningar i den interna databasen Wilma. Sökningarna gällde ärenden som han inte var inblandad i. Han avskedades i maj 2018. Fackförbundet ST ogiltigförklarade avskedet och stämde Staten inför Arbetsdomstolen (AD). Handläggarens slagningar gällde personer han kände. Han visste att det var i princip omöjligt att komma fram till Migrationsverkets kundtjänst, och ville hjälpa till.

ST menade dessutom att avskedet grundade sig enbart på händelser som varit kända för arbetsgivaren mer än två månader innan underrättelsen om avsked. AD slår dock fast att det måste finnas tid för utredning av misstankarna, och denna var inte klar förrän i mars, varför tvåmånadersgränsen hållits.

AD kommer fram till att handläggarens slagningar i databasen var otillåtna, och att han borde ha insett detta. Men eftersom han inte gjort dem för egen vinnings skull, och inte heller försökt påverka Migrationsverkets handläggning, är det inte frågan om så allvarliga förseelser att de ens räcker för uppsägning. AD ogiltigförklarar avskedet. (AD nr 38/19)

Jonas  Fogelqvist