Opinion 4-19, Arbetsmiljön avgör

En god arbetsmiljö är nödvändig för att klara vårdens största utmaning: att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare och klara patientsäkerheten, skriver Hans Rutberg, patientsäkerhetsexpert på SKL.

Arbetet med att förbättra patientsäkerheten i Sverige har pågått under mer än tio år och nya verktyg och metoder har tagits fram. Vi vet idag vilka vårdskador som är vanliga och det finns åtgärdsprogram för att förebygga dem. 2018 fick cirka 100 000 sjukhuspatienter vårdskador. Varför minskar de då inte i den takt som vore önskvärt? Troligen är det så att medarbetarna inte får rimliga förutsättningar.

Ansvaret för både arbetsmiljö och patientsäkerhet ligger hos vårdgivaren. Socialstyrelsen skrev år 2013 i förslaget till nationell strategi för ökad patientsäkerhet: ”en grundförutsättning för patientsäkerhet är att det finns tillräckligt med personal med tillräcklig kompetens för att utföra grunduppgifterna och att de anställda ges bra förutsättningar för sitt arbete”.

En avhandling från Karolinska Institutet 2019 visar att faktorer med stor inverkan på sjuksköterskors bedömningar av patientsäkerhet är relaterade till upplevelsen av att sjukhusledningen visar att man prioriterar denna, att det finns ett stödjande nära ledarskap, och ett bra samarbete med läkare.

Störst inverkan hade dock uppfattningen om det finns tillräckligt med personal och resurser för att kunna utföra arbetet och kunna ge vård av hög kvalitet. Utmärkt patientsäkerhet och vårdkvalitet minskade risken för att patienter skulle avlida på sjukhus inom 30 dagar efter inskrivning, bedömde sjuksköterskorna.

För att förbättra arbetsmiljön och ge medarbetarna bra arbetsvillkor krävs en närvarande ledning med kunskaper om verksamheten, som tydligt visar vad som är viktigt och vilka mål som eftersträvas. Att ledningen många gånger har en annan uppfattning om patientsäkerhet än de som arbetar närmast patienterna är känt.

Mer än 200 000 sjukvårdsanställda i Sverige besvarade för några år sedan en enkät, där det framgår att ledningen har en högre uppfattning om patientsäkerhetskulturen än medarbetarna. I Sverige bedömer medarbetarna att ledningen ger mindre stöd till patientsäkerhetsarbetet än i USA. Det är oklart vad skillnaden beror på. I USA är stämningsförfaranden vanliga, vilket kan innebära att sjukhusledningar bl a av ekonomiska skäl, kan tänkas vara mer engagerade.

Sammanfattningsvis är en god arbetsmiljö nödvändig för att klara vårdens största utmaning i framtiden: att behålla och rekrytera engagerade och kompetenta medarbetare. En sanning som fortfarande gäller är den som står Predikaren 3:22: Jag såg att intet är bättre för människan än att hon är glad under sitt arbete.

Hans Rutberg, tidigare adjungerad professor i hälso- och sjukvårdsanalys vid Linköpings universitet, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för säker vård, patientsäkerhetsexpert på SKL