Opinion 3-19, Förebygg bränder aktivt

Många arbetsplatser satsar mycket på tekniskt brandskydd för att kunna hantera konsekvenserna av en brand. Men allt färre arbetar aktivt med att förebygga, skriver John Aunapuu och Jakob Sandlund, Brandskyddsföreningen.

Företag och organisationer borde lägga mer fokus på det förebyggande brandsäkerhetsarbetet. Inte bara för att det är en skyldighet, utan för att det är billigare att förebygga än att hantera bränder när de väl uppstår. Brandsäkerhet bör inte ses som en kostnad utan som en investering. För att hantera risker och kriser krävs fyra saker; en krisorganisation, teknik, utbildning och rutiner. Saknas det ena faller ofta det andra. Vanligtvis har man, åtminstone i teorin, koll på detta. Men alltför ofta missas kontinuitet i utbildningar och vi vet att medarbetare som saknar rätt kompetens lätt sätter övriga faktorer ur spel.

Normalt får varje nyanställd information kring utrymning, tekniskt brandskydd och verksamhetens rutiner. Men många verksamheter har svårt att genomföra grundläggande brandskyddsutbildningar tillräckligt ofta, vilket medför att brandsäkerheten faller i glömska. Här gäller svaga länken-principen. Alla medarbetare måste ha grundläggande kunskaper och förmåga att agera självständigt när det gäller att hantera brandsäkerheten. Trots detta möter vi i vissa fall personal som har arbetat i många år utan någon brandskyddsutbildning alls.

Teori kopplat med praktik ger förmåga att agera. En lärarledd utbildningsinsats där man får praktisera kunskaper som utrymningsrutiner, larmorganisation, förebyggande underhåll och träna med olika former av släckutrustning ger gott resultat och mer varaktiga kunskaper. Rätt utförd fungerar även utbildningen som teambuilding. Det finns idag ingen färdig modell för hur man bör fördela sina investeringar mellan det tekniska brandskyddet och de mer ”mjuka” delarna som utbildningar. Varje företag bör göra sin egen analys och låta de faktiska behoven få styra. Men fortfarande krävs tekniska installationer som fungerar som viktiga förlåtande system när människan blir den svagaste länken.

Här är fem råd:

  • Kunskap är en färskvara som måste underhållas och för att hantera brandskyddsutrustning krävs träning.
  • Utbilda oftare, men på skälig nivå.
  • Justera inte ner behoven för att matcha resurserna. Titta istället på vilka behov verksamheten har och tillsätt rätt resurser.
  • Företag och organisationer måste börja se lagstiftning som den absoluta miniminivån och höja de egna ambitionerna.
  • Finn ett komplement till de praktiska lärarledda utbildningarna för att upprätthålla den teoretiska kunskapen, t ex är webbutbildningar ofta bra.

John Aunapuu,
affärsutvecklare Brandskyddsföreningen
Jakob Sandlund,
affärsutvecklare Brandskyddsföreningen