MÅNGA BRISTER I ARBETET MOT TRAKASSERIER

DO Diskrimineringsombudsmannen (DO) redovisade i juli resultaten från en tillsyn av hotell- och restaurangbranschen samt bygg- och anläggningsbranschen. Syftet var att kontrollera hur arbetet med aktiva åtgärder fungerar. Tillsynen visade att flertalet företag hade brister i såväl riktlinjer som rutiner för att motverka trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Inom hotell- och restaurang påtalades brister hos 118 av 150 inspekterade arbetsgivare. Inom byggbranschen handlade det om brister hos 164 av 181 inspekterade företag. Det brast allra mest i arbetet mot repressalier. Det var även vanligare med brister i rutinerna än i riktlinjerna.