Las gäller inte för obehöriga lärare

Den som vikarierar i mer än två år under en femårsperiod ska få fast jobb. En AD-dom slår dock fast att vikariat som obehörig lärare inte räknas.

En ny dom från Arbetsdomstolen (AD) slår fast att en tidsbegränsad anställning som obehörig lärare inte ska räknas som en vanlig visstidsanställning eller ett vanligt vikariat. Därmed gäller inte spärregeln för när tillfälliga anställningar ska övergå i fasta jobb. Fallet gällde förskolläraren MD i Stockholm, som under perioden 10 januari 2008 – 17 juni 2010 hade sex på varandra följande anställningar hos staden. Efter ett vikariat som förskollärare följde tre tidsbegränsade anställningar som lärare. Alla var knutna till en tjänst som innehades av en sjukskriven lärare. Efter dessa följde två vikariat som förskollärare. Samtliga anställningar var förlagda till samma skola.

Den 3 mars 2010 hade förskolläraren varit anställd som vikarie under sammanlagt mer än två år under en fem-årsperiod. Enligt Lärarförbundet övergick därför vikariatet till en tillsvidareanställning i enlighet med lagen om anställningsskydd (las) § 5, andra stycket. När mannens vikariat gick ut i juni, skildes han emellertid från anställningen. Lärarförbundet stämde då staden inför AD för brott mot las. Las § 5, andra stycket har införts för att arbetsgivare inte ska kunna missbruka möjligheten att anställa för viss tid. Regeln är att den som haft visstidsanställningar hos samma arbetsgivare i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod ska bli tillsvidareanställd. Samma regel gäller för dem som vikarierat i sammanlagt mer än två år. Det går emellertid inte att lägga ihop visstidsarbeten och vikariat. Du kan i teorin vikariera i två år och arbeta på visstid i två år utan att få ett fast jobb.

Stockholms stad hävdade emellertid att det inte handlat om vikariat i lagens mening när förskolläraren arbetat som obehörig lärare. Staden hänvisade till reglerna i dåvarande Skollagen 2 kap, 4 och 5 § (numera finns reglerna i 2 kap, 17-19 §). Där slogs det fast att endast behöriga lärare får anställas. Men om det saknas behöriga lärare får obehöriga anställas på viss tid, som längst ett år i taget. Regeln kom till för att skolledningarna skulle kunna göra undantag från anställningsskyddslagens huvud-princip – att en anställning ska vara tillsvidare. Därför kan tidsbegränsade anställningar av obehöriga lärare, enligt staden, inte jämföras med andra vikariat eller visstidsanställningar. Slutsatsen blir att förskolläraren inte var vikarie i anställningsskyddslagens mening då han arbetade som lärare.

Lärarförbundet höll inte med om resonemanget. Anställningarna gällde en tjänst som var tydligt knuten till en annan, ledig arbetstagare. Förskolläraren har haft samma sysselsättningsgrad som denne. Kriterierna för ett vikariat enligt gällande kollektivavtal var alltså uppfyllda. Lärarförbundet poängterar att när två år hade gått, och tiden för omvandling till fast jobb var inne, arbetade mannen åter som förskollärare, ett yrke han har behörighet för.

Förbundet menar att eftersom anställningsskyddslagen är en social skyddslagstiftning, borde vikariaten som obehörig lärare räknas som kvalifikationstid. Och detta även om AD kommer fram till att de utgör en särskild sorts tidsbegränsade anställningar. Arbetsdomstolen konstaterar att den avgörande frågan är huruvida anställningstiden som obehörig lärare ska räknas in i de två år som krävs för att få en tillsvidareanställning.

AD poängterar att det inte bara är las 5 § som ger arbetsgivaren möjlighet att anställa på viss tid. Las 2 § ger arbetsgivaren möjligheter att tidsbegränsa en anställning med stöd av en annan lag. Skollagens bestämmelser om anställning av obehöriga lärare utgör just en sådan möjlighet till undantag. Både lagtexter och förarbeten tyder på att detta är en möjlighet utöver de som ges i las 5 §. Det handlar alltså, menar AD, om separata sorters tidsbegränsade anställningar. Domstolen avvisar även Lärarförbundets åsikt att vikariaten i vilket fall skulle godkännas som kvalifikation, eftersom las är en social skyddslagstiftning. Omvandlingsregeln gäller bara två av de olika avtal om tillfälliga jobb som är tillåtna. Anställningstiden kan inte läggas ihop ens när det är frågan om både visstidsanställningar och vikariat. Dessutom är reglerna dispositiva. De kan alltså ändras genom kollektivavtal. Lagreglerna har alltså inte den tyngden att man kan resonera som Lärarförbundet gör, menar AD.

Därför kommer AD fram till att MD inte kunde tillgodoräkna sig tiden som obehörig lärare, när kvalifikationstiden enligt las 5 § skulle beräknas. Följaktligen var han inte tillsvidareanställd då anställningen avslutades. (AD 42/13)

Text: Jonas Fogelqvist