KVICKSILVER ORSAKADE ARBETSSKADA HOS TANDSKÖTERSKA

DOM En tidigare tandsköterska ansökte om livränta. Hon hävdade att hennes sjukdomsbesvär – värk, ångest, huvudvärk, yrsel mm – beror på en kronisk kvicksilverförgiftning hon ådrog sig i arbetet. Försäkringskassan och förvaltningsrätten avslog hennes ansökan, men kammarrätten förklarar nu att hon ska få livränta. Rätten konstaterar att den stora exponering för kvicksilver tandsköterskan utsatts för i samband med amalgambehandlingar av patienter i princip kan orsaka sådana symtom som hon har. Det finns inte tillräckliga omständigheter som talar emot att exponeringen ligger bakom kvinnans aktuella besvär, varför de godkänns som arbetsskada. (Kammarrätten i Jönköping 2054-17)