INFORMATIONSSATSNING OM KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

DIGITALT Regeringen har gett Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen i uppdrag att öka kunskaperna om kränkande särbehandling i arbetslivet. I uppdraget ingår att utveckla den digitala plattform som redan tagits fram. Där finns det samlad information om arbetsmiljö- och diskrimineringslagarnas krav. Information om plattformen ska spridas. Myndigheterna ska samråda med Jämställdhetsmyndigheten i detta arbete. DO får i särskilt uppdrag att vidta åtgärder för att arbetsgivare får kännedom om diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder.