FÖRETAG MÅSTE BETALA KOSTNAD FÖR RÄTTEGÅNG I VÄNTAN PÅ DOM

DOM Ett företag krävde att ett antal personer och andra företag skulle betala skadestånd till bolaget. Man förlorade dock i tingsrätten, som ålade företaget att betala rättegångskostnader på sammanlagt 6 600 000 kronor. Företaget har överklagat domen och begärde hos Arbetsdomstolen (AD) att domen inte ska verkställas (inhibition) vad gäller rättegångskostnaderna. AD slår dock fast att inhibition inte kan ske. Till dess tingsrättens dom vunnit laga kraft kan indrivning av betalningen bara ske genom utmätning, men inga medel betalas ut till borgenären, utan medlen återgår till företaget om detta vinner målet i nästa instans. (AD nr 21/19)