Chef fälldes för dödsolycka med vargar

Den zoologiske chefen på Kolmårdens djurpark döms för olyckan 2012 då en anställd dödades av vargar. Dessutom ska djurparken betala företagsbot.

Det var den 17 juni 2012 som en av Kolmårdens zoolärare och vargguider angreps och dödades av vargar när hon befann sig ensam inne i varghägnet. Efter utredning beslutade åklagaren att åtala Kolmårdens zoologiske chef för arbetsmiljöbrott innefattande grovt vållande till annans död. Åklagaren krävde även att djurparken skulle betala företagsbot om fyra miljoner kronor.

Tingsrätten konstaterar inledningsvis att Arbetsmiljöverket under åren före olyckan påtalat flera brister i Kolmårdens arbetsmiljöarbete. Verket ville bland annat att ledningen skulle utföra riskanalyser av hela djurparken med inriktning på reträttvägar från djurstallarna. Ledningen har ifrågasatt om varghägnet inkluderades i detta krav, men tingsrätten slår fast att så måste anses ha varit fallet. Arbetsmiljöverket krävde även bättre rutiner för rapportering av olycksfall och tillbud. Inspektionerna ledde till att ambitionerna för arbetsmiljöarbetet skruvades upp, men så mycket mer tycks inte ha hänt. Enligt tingsrätten står det klart att det fanns mycket betydande brister i arbetsmiljöarbetet vid tiden för olyckan. Djurparken hade inte ett systematiskt arbetsmiljöarbete som uppfyllde lagens krav.

Bristerna var tydliga när det gällde arbetet i varghägnet. Några regelbundna undersökningar och riskbedömningar gjordes inte. De tillbud och incidenter som förekom kunde leda till diskussioner, men dessa handlade främst om besökarnas säkerhet, inte om arbetsmiljön för vargguiderna. Detta trots att personal vid flera tillfällen blivit attackerade och bitna. Sådana incidenter hade blivit vanligare efter 2009.

Tillbuden borde ha fått Kolmården att ompröva rutinerna när det gällde ensamarbete, menar tingsrätten. Till skillnad från andra djurparker ansåg man på Kolmården att det var ofarligt för utbildade vargguider att vistas ensamma med socialiserade vargar. Detta var i sig en tveksam bedömning, anser rätten, som slår fast att de många olyckorna efter 2009 absolut borde ha lett till att ensamarbetet stoppades. Den zoologiske chefen har enligt tingsrätten varit oaktsam på flera punkter. Om det inte förelegat brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet hade vargguidens död med hög grad av sannolikhet kunnat undvikas. Den allvarligaste oaktsamheten var att arbetstagarna tilläts att arbeta ensamma i varghägnet. Om den förolyckade vargguiden haft en kollega med sig i hägnet är det, menar rätten, osannolikt att vargarna gått till angrepp. Och om de ändå gjort det, hade det varit lättare att försvara sig, kalla på hjälp och distrahera vargarna. Chefens oaktsamhet på denna punkt är att betrakta som grov, skriver tingsrätten.

Chefen döms för grovt arbetsmiljöbrott till villkorlig dom och dagsböter. Eftersom Kolmårdens djurpark brustit allvarligt i sitt arbetsmiljöarbete, vilket har lett till en dödsolycka, utdöms en företagsbot om 3,5 miljoner kronor. (Norrköpings tingsrätt B 442-15)

Jonas Fogelqvist