En bra arbetsmiljö skapas inte genom punktinsatser och brandkårsutryckningar. Nyckeln heter systematiskt arbetsmiljöarbete. Något alla arbetsplatser måste bedriva enligt arbetsmiljölagen.
Arbetsmiljön ska kartläggas regelbundet. Handlingsplaner för att åtgärda brister är nödvändiga, och minst lika viktigt är att följa upp planerna. Bestämda rutiner och skriftlig dokumentation behövs.
Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete innehåller inte bara regler utan även en bra handledning till hur arbetet kan bedrivas. Det är alltid arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön.
Arbetsgivaren kan delegera ansvaret. Oftast sker detta till en chef högre eller lägre nivå. Men delegeringen måste vara tydlig och inte kunna missuppfattas. Ansvaret innebär att det blir arbetsgivaren som ställs till svars för brister i arbetsmiljön.
Vid arbetsmiljörelaterade skador och sjukdomar kan den ansvarige dömas till böter eller fängelse. I arbetsmiljölagen står det att arbetsgivaren har ansvar för att alla anställda har en bra arbetsmiljö.
Den anställda är skyldig att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om några fel upptäcks.
Samverkan är viktigt för en bra arbetsmiljö. Därför är det viktigt att chefen i samarbete med skyddsombudet och alla anställda arbeta för en bra arbetsmiljö. Alla tjänar på en bra arbetsmiljö.