På våra arbetsplatser kan det finnas många olika slags ombud t ex skyddsombud, arbetsmiljöombud, arbetsplatsombud, miljöombud. Det är bara skyddsombud/arbetsmiljöombud som har stöd i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen.
Det är viktigt att ordet skyddsombud/arbetsmiljöombud används vid kontakter med Arbetsmiljöverket, vid överklaganden till förvaltningsrätt och det kan få betydelse vid en tvist i Arbetsdomstolen.
Det vanliga är att skyddsombuden utses genom facket, men ombudet har till uppgift att företräda alla arbetstagare inom sitt skyddsområde, oavsett om de är fackligt organiserade eller inte. Kommer olika fackliga organisationer överens om det kan ett skyddsombud från ett fack också företräda anställda som är medlemmar i andra fack. Om facklig organisation saknas kan skyddsombud utses av personalen.
De som utses till skyddsombud har en stark rättslig ställning. De får sina grundläggande rättigheter direkt från arbetsmiljölagen, från arbetsmiljöförordningen och från vissa av Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Om skyddsombudet är utsett av facket skyddas ombudet också av förtroendemannalagen och kan få utökade uppgifter och skydd med stöd av särskilda arbetsmiljöavtal eller samverkansavtal.
Med stöd av Arbetsmiljölagen har skyddsombud rätt att:
• delta i planering.
• att vända sig till Arbetsmiljöverket.
• kräva beslut i arbetsmiljöfrågor.
• rätt att överklaga beslut.
• rätt till betald utbildning.
• rätt att stoppa ett arbete.
Den som hindrar ett skyddsombud kan tvingas betala skadestånd.