En arbetsmiljöfråga kan vara att folk på ditt jobb får skador för att de lyfter för tungt eller på ett felaktigt sätt. Det kan också vara så att de får skador för att de sitter framför datorn hela dagarna. Eller också misstänker du att det finns skadliga kemikalier i luften på jobbet som kan leda till sjukdomar. Arbetsmiljöfrågor rör även arbetsorganisationen. Kommer ni inte riktigt överens på arbetsplatsen är det också en arbetsmiljöfråga.
Det finns lagar och regler som är viktiga att känna till för alla som jobbar med arbetsmiljöfråga. I arbetsmiljölagen står det viktigaste om arbetsmiljön. Alla som jobbar, oavsett ålder och anställningsform, påverkas av arbetsmiljölagen. arbetsmiljölagen är en ramlag, vilket innebär att den innehåller grundläggande bestämmelser och anger allmänna krav. Den kompletteras med föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Viktiga arbetsmiljöfrågor är fysiska och kemiska risker, som tungt och ensidigt arbete, belysning, temperaturen på arbetsplatsen.
Hur det ser ut i lokalerna, utrymmen, städning med mera är också arbetsmiljöfråga. Även frågor som rör trivseln och arbetsklimatet är också arbetsmiljöfråga. Är arbetet stressigt, är kraven i arbetet rimliga, fungerar informationen bra, utvecklas personalen i arbetet, kan de anställda påverka och ha inflytande över arbetet är andra viktiga arbetsmiljöfråga på en arbetsplats.