Här hittar du förklaringar på ord som används ofta på/i/runtomkring arbetssammanhang men som inte alltid är helt självförklarande.

arbetsmiljö

Arbetsmiljö är ett begrepp som sammanfattar förhållandena på en arbetsplats. Det kan vara fysiska, psykiska och sociala förhållanden. Arbetsmiljön regleras genom bestämmelser i arbetsmiljölagen.

arbetstidslagen

Där står vilka tider du får arbeta och när du ska vara ledig. Arbetstidslagen har funnits sedan 1983.

arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen (AD) är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister. Som arbetstvist räknas varje tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

arbetsmiljöfrågor

En arbetsmiljöfråga kan vara att folk på ditt jobb får skador för att de lyfter för tungt eller på ett felaktigt sätt. Kommer ni inte riktigt överens på arbetsplatsen är det också en arbetsmiljöfråga.

bra arbetsliv

Ett bra arbetsliv med väl fungerande arbetsvillkor minskar inte bara den arbetsrelaterade ohälsan, de sociala skillnaderna i ohälsa och bidrar till en allmänt förbättrad folkhälsa utan är även en nödvändig förutsättning för en hållbar tillväxt.

arbetsklimat

Den vanligaste definitionen av begreppet arbetsklimat är upplevd arbetsmiljö. Ett gott arbetsklimat är viktigt för att människorna som arbetar i ett företag ska trivas.

arbetsmiljöombud och skyddsombud

På våra arbetsplatser kan det finnas många olika slags ombud t ex skyddsombud, arbetsmiljöombud, arbetsplatsombud, miljöombud. Skyddsombud/arbetsmiljöombud har stöd i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen.

skyddsombud

Person som valts att företräda de anställda i arbetsmiljöfrågor. Det ska finnas ett skyddsombud (kan också kallas arbetsmiljöombud) på alla arbetsplatser som har fler än fem anställda.

arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket (AV) bildades 2001. Detta skedde genom att Yrkesinspektionen och Arbetarskyddsstyrelsen gick samman och bildade en myndighet.

arbetsmiljölagen

Lag som reglerar arbetsmiljön. Har till ändamål att ”förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö”.

bra arbetsmiljö

En bra arbetsmiljö skapas inte genom punktinsatser och brandkårsutryckningar. Nyckeln heter systematiskt arbetsmiljöarbete.

bättre arbetsmiljö

Enligt arbetsmiljölagen skall det på varje arbetsplats bedrivas systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetet skall vara en naturlig del inom verksamheten.