Fler i jobb men ökad arbetslöshet

120 000 fler sysselsatta fram till 2020, merparten utrikes födda, men samtidigt stigande arbetslöshet och brist på arbetskraft. Arbetsförmedlingens nya prognos visar en kluven utveckling på arbetsmarknaden och dämpad konjunktur.

En miljon till på 11 år

I början av 2017 passerade Sverige 10 miljoner invånare. Vi blir 11 miljoner redan år 2028, vilket är rekordsnabbt. 66 procent beror på inflyttningsöverskott, merparten från länder utanför Europa. Hur berett är Sverige på den snabba folkökningen?

Jobb med stöd mest till utrikesfödda

Antalet personer med en subventionerad anställning har ungefär fördubblats sedan 2010. Merparten går till utomeuropeiskt födda och till män. Fyra av tio saknar gymnasium. Det visar uppgifter som Du&jobbet beställt från Arbetsförmedlingen.

Fler i arbete

En stor fråga på svensk arbetsmarknad borde väcka än större intresse: Hur de med låg utbildning, sämre hälsa, eller brister i social kompetens ska få jobba. Om vi börjar med de lågutbildade: Sverige står inför en förändring; de i yrkesverksamma…

Enkla jobb, ökar eller minskar de?

Behövs fler enkla jobb? Hur ska de i så fall skapas och kommer de att räcka? Mycket tyder på att andelen arbete som inte kräver mer än grundskolekompetens faktiskt ökar. Samtidigt ökar arbetslösheten bland lågutbildade.

Var 4:e på jobbet är utrikesfödd 2035

Den demografiska utvecklingen i Sverige påverkas av migrationen. Att många som invandrar är i yrkesverksam ålder samtidigt som andelen äldre i befolkningen ökar gör att andelen utrikes födda i arbetslivet beräknas öka kraftigt framöver.