Det finns en mängd hjälpmedel och blanketter som man kan ha nytta av som skyddsombud/arbetsmiljöombud. Här har vi listat några. Många fack har också blanketter och checklistor. Kolla med ditt eget fack!

Anmälan som skyddsombud
Plikten att anmäla nya skyddsombud till Arbetsmiljöverket har upphört. Anmälan ska nu bara göras till arbetsgivaren. Den ska innehålla uppgifter om skyddsombudets namn, adress, skyddsområde och för vilken tid uppdraget gäller. Anmälan till arbetsgivaren ska göras skriftligt av den fackliga organisation eller de arbetstagare som valt skyddsombudet. Om ett skyddsombud ersätts ska man också ange vilken person det nya skyddsombudet ersätter.
LO-TCO Rättsskydd har tagit fram en blankett för anmälan av skyddsombud, som finns hos de olika förbunden. Den ska lämnas till arbetsgivaren med en kopia till facket. Blanketten ska finnas hos respektive sektion, klubb eller avdelning, annars hos arbetsmiljöansvarig hos förbundet.
Man är inte längre skyldig att anmäla till Arbetsmiljöverket att man tillsatt en skyddskommitté. Det enda kravet är att arbetsgivaren ska sätta upp ett anslag eller på att annat lämpligt sätt berätta om vem som är skyddsombud och ledamöter av skyddskommitté.
Läs mer i arbetsmiljöförordningen om anmälan som skyddsombud

Arbetsskada
Blankett för anmälan om arbetsskada finns att ladda ner från Försäkringskassans webbsida.
Blankett: www.forsakringskassan.se
Observera att du måste skriva under blanketten för hand innan du postar den till Försäkringskassan. Du kan alltså inte skicka in blanketten som e-post utan måste skriva ut den och underteckna. Anmälan om arbetsskada ska ske i samråd med skyddsombudet och en kopia av anmälan ska lämnas till skyddsombudet.
Kompletterande försäkringar vid arbetsskada ingår i kollektivavtalen inom samtliga avtalsområden. För att få ersättning från avtalsförsäkringen krävs att man själv anmäler till AFA Försäkring och en ny prövning sker. Det går att få ersättning för arbetsskadan oavsett om Försäkringskassan godkänt skadan eller inte.
Här går att ladda ner anmälan om arbetsskada till TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada)
Blankett: www.afa.se

Bra arbetsmilljö lönar sig
Skrift: ”Vem vinner på en bra arbetsmiljö” kommer från Lo och kan laddas ner här.
Som premiumprenumerant kan du också söka också i Du&jobbets arkiv där flera artiklar tar upp detta viktiga ämne.
Arkiv: Duochjobbets artikelarkiv

Handlingsplaner
I A-boken – vägen till en attraktiv arbetsmiljö finns frågeformulär som kan användas för att göra handlingsplaner.

Hot och våld
Arbetsmiljöverket har en checklista för att förebygga hot och våld på arbetsplatsen.
Blankett: www.av.se
Fackförbundet SKTF har också en checklista om hot och våld för chefer, skyddsombud och alla på arbetsplatsen.
Blankett: www.sktf.se

Jämställdhet
Hur ska ett företag arbeta för jämställdhet och göra jämställdhetsplaner?
Material finns hos JämO
Blankett: www.jamombud.se
Kontor
TCO Development, ett företag ägt av TCO, har ett verktyg kallat Arbetsplatsprovaren, som ska vara en hjälp att mäta och kartlägga den fysiska och psykosociala miljön på företaget.
Blankettwww.tcodevelopment.com

Lagar&regler
Arbetsmiljölagen och föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) finns på Arbetsmiljöverkets webbsida: www.av.se

Mobiler
TCO Development testar mobiler.
Läs mer på: www.mobilmarkning.nu

Olycksfall
Vad bör företaget tänka på vid utredningar av olyckor och tillbud? På Arbetsmiljöverkets webbsida finns en blankett att ladda ner som pdf-fil. Observera att den inte är till för eventuell anmälan till Arbetsmiljöverket.
Blankett: www.av.se
Här kan du anmäla allvarliga tillbud, olyckor och dödsfall till Arbetsmiljöverket.
Blankett: www.av.se
Skriften ”Skarpt läge” innehåller riktlinjer för fackligt agerande vid allvarliga arbetspaltsolyckor. Hur skyddsombudet ska agera, juridik kring arbetsmiljöansvar, checklistor mm.
Skrift: Kommer från LO och kan laddas ner här

Rehabilitering
Blankett för rehabiliteringsutredning
Blankett: www.forsakringskassan.se
Skriften ”Åter till arbetet” tar upp de nya reglerna för rehabilitering som gäller från sommaren 2007.
Skrift: Kommer från LO och kan laddas ner här

Riskbedömning
Ett systematiskt arbetsmiljöarbete kräver bl a att det ska finnas rutiner för att upptäcka, riskbedöma och åtgärda risker på en arbetsplats. Ett exempel på hur en sådan blankett kan se ut finns här
Blankett: www.av.se