Verksamhetens webbplatser:

Psykosociala arbetsmiljön sämre än någonsin

Psykosociala arbetsmiljön sämre än någonsin

Mer än vart fjärde arbetsmiljöombud tycker att den psykosociala arbetsmiljön är dålig på arbetsplatsen, enligt Unionens nya arbetsmiljöbarometer. Resultatet är det sämsta hittills sedan undersökningarna började för tio år sedan.

I enkäten tillfrågas ombuden om hur de bedömer arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet på sina arbetsplatser. Årets undersökning visar att det systematiska arbetsmiljöarbetet minskar. Mer än hälften av arbetsmiljöombuden anser att deras arbetsgivare inte alls, eller bara delvis, bedriver något systematiskt arbetsmiljöarbete – trots att det anges i arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Resultatet är det sämsta sedan frågan började ställas.

Det finns också en koppling mellan detta arbete och arbetsmiljön. På de arbetsplatser där systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs bedömer ombuden att den psykosociala arbetsmiljön är bättre.

För tjänstemännen, som är Unionens medlemmar, är de psykosociala arbetsmiljöfrågorna de viktigaste. Arbetsmiljöombuden ger låga omdömen till den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen. Drygt var fjärde anser att den är dålig – det sämsta betyget hittills, Den psykosociala miljön bedöms överlag vara mycket sämre än den fysiska arbetsmiljön.

Arbetsgivarens kunskap om arbetsmiljörisker får också det lägsta betyget sedan undersökningarna började för tio år sedan. Det gäller framför allt de psykosociala frågorna. Cirka vart fjärde ombud tycker arbetsgivarnas kunskap är dålig eller mycket dålig.

Enligt arbetsmiljöbarometern anser nära 70 procent av ombuden att stress och arbetsbelastning är den i särklass viktigaste frågan att arbeta med. Men balansen mellan arbete och fritid suddas ut allt mer. Inte ens var tionde arbetsgivare har en mejl- och mobilpolicy som tydliggör vad som förväntas av de anställda utanför kontorstid.

Unionen välkomnar därför den föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö som Arbetsmiljöverket antagit och som träder ikraft 31 mars 2016.

Föreskriften anger arbetstiden som ett område som har stor betydelse för den enskildes hälsa. Trots hälsoriskerna är det allt fler av ombuden i undersökningen som säger att arbetstider inte ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Årets arbetsmiljöbarometer från Unionen är den tionde i ordningen. 2 708 av förbundets arbetsmiljöombud har besvarat enkäten om arbetsmiljön.

Kommentarer (2)

  1. Hej!
    Vet Ni vem man kan vända sig till gällande brister i lag och rätt vid uppsägning, då arbetsgivaren ej följt LAS, omplaceringsutredning mm ?
    Vänligen
    Anna

  2. Det är inte Arbetsmiljöverket i alla fall. Ledningen på Ringhals Körnkraftverk önskade tysta bland annat skyddsombuden i samband med uppsägning av de skiftgående strålskyddsingenjörerna/interna räddningstjänstbefälen. De sade bland annat att samtal med massmedia var skäl för uppsägning. En kontakt togs med Arbetsmiljöverket togs men den ledde inte till några åtgärder från Arbetsmiljöverkets sida. Idag är strålskyddsingenjörerna uppsagda…

    Man har inget skydd idag fast exempelvis arbetsmiljöbrister är tydliga på många företag och verksamheter. Detta på grund av att Arbetsmiljöverket inte fungerar som tillsynsmyndighet fullt ut längre. Men vem granskar Arbetsmiljöverket och deras inspektioner?

Lämna en kommentar

Epostadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Publiceringsregler