Kräver gränsvärden för ergonomisk belastning

Hög arbetsbelastning för hotellstäderskor

Det går att mäta hur stor den ergonomiska belastningen är under en arbetsdag. Det öppnar för gränsvärden, menar forskare på Arbets- och Miljömedicin Syd.

På sikt bör det införas gränsvärden för fysisk belastning under en vanlig arbetsdag. Det skriver överläkaren Catarina Norlander och belastningsergonomen Inger Arvidsson i en debattartikel i Dagens Arbete.

De är anställda på Arbets- och miljömedicin Syd där de har utvecklat tekniska metoder för att mäta ergonomisk belastning. Metoderna har använts för att registrera belastningen på ca 1 000 personer i ett 60-tal olika yrken.

Samtidigt har personernas besvärsförekomst undersökts. På det sättet är det möjligt att beräkna nivåer för acceptabel belastning vid olika arbetsmoment

När Catarina Nordlander och Inger Arvidsson undersökte hotellstäderskors belastning, uppmätte de ett extremt högt arbetstempo, tunga moment och påfrestande arbetsställningar. De överskred nio av nivåerna. Därmed konstaterades en hög risk för arbetsskador.

I ett första skede önskar de att mätmetoder och åtgärdsnivåer används som underlag för preventiva insatser. I förlängningen bör fasta gränsvärden för belastning införas. Det skulle då bli lättare att kräva åtgärder för att förbättra arbetsmiljön, samt att utvärdera effekterna av dessa åtgärder, menar de två forskarna.

//JONAS FOGELQVIST

 

LÄNK TILL DA-ARTIKELN:

https://da.se/2018/11/infor-gransvarden-for-belastning/