Chefer fastnar i rapportskrivande

Nyhet_byråkrati_131212

Många chefer plågas av onödiga arbetsuppgifter. Sådana uppgifter är vanligare i organisationer med otydlig styrning och för chefer med många underställda.

Det framgår av en ny avhandling vid Göteborgs universitet, där Lisa Björk studerat chefer i kommuner.

– På många håll i kommunala organisationer måste chefer ägna en stor del av sin tid till uppgifter de uppfattar som illegitima, säger Lisa Björk.

14 procent av arbetstiden ägnar cheferna åt sådana onödiga uppgifter. Det handlar om administrativa uppgifter, men också om enklare vaktmästarsysslor.

Ett drastiskt exempel är en chef som själv fick ta hand om ett stopp i en toalett – vaktmästarfunktionen var utlokaliserad.

Oftast handlar det dock om att mata in uppgifter i datasystem – det är rapporter och uppföljningar som ska lämnas, ner på detaljnivå. Olika myndigheter och den egna kommunen kräver redovisningar. Det kan handla om jämställdhet, miljömål osv. Det finns exempel på chefer som måste rapportera in uppgifter till tjugo olika digitala uppföljningssystem. De onödiga uppgifterna stressar och leder till att chefen blir mindre tillfreds med den egna prestationen.

– Ofta är det lovvärda saker som ska redovisas. Men cheferna anser att det tar tid från det de hellre vill syssla med – att engagera sig i personalen, vara ute på arbetsplatser och utveckla kvaliteten i organisationen. Nu sitter de fast i olika rapporteringssystem, säger Lisa Björk.

Mycket av chefernas stödfunktioner har försvunnit. Tidigare fanns det anställd personal – sekreterare, vaktmästare osv, som utförde uppgifterna.

Men Lisa Björk har också funnit att hur arbetet är organiserat har stor betydelse. Chefer som arbetade i organisationer med en otydlig styrning hade större del av onödiga eller oskäliga arbetsuppgifter. Där visste inte cheferna vad som förväntades av dem.

– Det tyder också på att där har cheferna inte det inflytande över det egna arbetet som de vill ha.

Ju fler underställda cheferna hade desto vanligare var de illegitima arbetsuppgifterna. Det innebar mer byråkrati – redovisning av personalärenden mm.

Här fanns en skillnad mellan olika områden. I förskola, vård och omsorg – traditionellt kvinnliga verksamheter – var det vanligt med 50-60 underställda, i tekniska förvaltningar kring 10.

Studien bygger både på intervjuer och på enkäter med chefer. Det är verksamhets- och enhetschefer på operativ nivå som studerats.

·Enligt en aktuell rapport från Ledarna minskar intresset för att söka chefsjobb i offentlig sektor. I genomsnitt är det bara en enda sökande till nyckelpositioner som exempelvis rektor, förskolechef eller enhetschef i hemtjänsten.