Har vi rätt att kräva besked om vad som görs åt missnöjet?

I en psykosocial enkät följd av gruppdiskussioner på mitt jobb framkom att de flesta är mycket missnöjda med arbetsledningen.
Har vi som personal någon rätt att få veta vad ledningen kommer att göra åt detta? Protokoll från ledningsgruppen säger bara att man har gått igenom enkätsvaren.

SVAR: Det är ju viktigt att komma vidare med de svagheter som kommit fram i en arbetsplatsundersökning. Annars riskerar man att missnöjet ökar ytterligare och att det blir en förtroendeklyfta mellan ledning och personal. Det kunde ha varit bra om det i gruppdiskussionerna kommit fram gemensamma förslag på vad som behöver göras ? fanns det några förslag? Det kan dock vara svårt för ledningen att förhålla sig neutral till detta, när det handlar om de själva. Det kan bli väldigt känsligt och utpekande för enskilda ledare och man får akta sig så att man inte legitimerar kränkningar. Ledningen borde ta hjälp från extern expertis för att hantera det som framkommit. Det finns en paragraf i föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) som säger att om man inte har kompetensen "i huset" så ska man ta in sakkunskap utifrån. Det kan vara företagshälsovård, organisationskonsult eller dylikt. Om ni har skyddsombud, så kan den personen representera er andra och delta på uppföljande möten med ledningen så ni får besked om vilka åtgärder som kommer vidtas. Att genomföra förbättringsåtgärder finns också med som en generalparagraf i Systematiskt arbetsmiljöarbete - så att man inte bara undersöker och sedan lägger locket på. Först om man vidtar åtgärder har man ju kommit vidare i arbetsmiljöarbetet.